Bilde av ung jente som kikker ut av et vindu gjennom persienner. Foto: Sharon McCutcheon/unsplash

Det er koordineringsgruppens klare oppfatning at det viktigste tiltaket framover er å opprettholde tjenester, tilbud og arenaer for barn og unge. Fra barnehage til videregående skole, tjenester og fritidsaktiviteter. 

Under gjentas anbefalingene som er beskrevet i rapport nr. 9.

Anbefalinger

Koordineringsgruppen vil løfte frem noen nye anbefalinger, men også gjenta noen av de tidligere anbefalingene. Det er viktig at de lærdommen fra nedstengingen tidligere i år brukes i det videre arbeidet med å sikre tjenester til sårbare barn og unge.

1. Vi må sørge for åpne og tilgjengelige tjenester for barn og unge i regioner og kommuner som igangsetter regionale eller lokale tiltak for å få bukt med smitte. Det er viktig å sikre at regionale og lokale myndigheter ikke iverksetter strengere tiltak enn nødvendig.

Det er derfor spesielt viktig med god og nyansert kommunikasjon fra regjering og nasjonale myndigheter knyttet til smittevernanbefalinger. Vi må sørge for at tiltakene ikke blir for strenge når de skal tilpasses regionale og lokale forhold og at de får uheldige konsekvenser for sårbare barn og unge. Det må tydeliggjøres at tjenestene skal ha mest mulig normal drift – også ved eventuell økende smitteoppblomstring. Koordineringsgruppen har i flere tidligere rapporter pekt på at tjenestene må gjøre risikovurderinger og iverksette kompenserende tiltak hvis en tjeneste må nedskalere eller stenge. Fysiske møter skal være utgangspunktet for tjenestene. Hvis fysiske møter skal erstattes av digitale tjenester, må det sikres at dette er forsvarlig.

2. Tjenester til barn og unge skal ikke ytes på hjemmekontor.

Koordineringsgruppen er bekymret for at anbefalingen om hjemmekontor for alle som kan tolkes for bokstavelig og får konsekvenser for tjenester til sårbare barn og unge. Vi ser at tjenester som ikke kan gjøres fra hjemmekontor nå stenges. Det er derfor viktig at budskapet fra regjeringen og nasjonale myndigheter nyanseres. Alle smittevernveiledere hos helsedirektoratet og FHI er oppdatert for å tydeliggjøre at tjenester til barn og unge primært skal foregå ved oppmøte, og at smittevernhensyn skal ikke begrense tjenestene.

3. Oppslutning om grunnleggende smittevernstiltak er viktig.

Smittepresset vil sannsynligvis øke fremover fordi folk tilbringer mer tid innendørs. Oppslutning om de grunnleggende smitteverntiltakene er derfor svært viktig i tiden fremover. Erfaringer fra smittesporingen er at mange møter på skoler, arbeid og i fritiden med symptomer på luftveisinfeksjon, som senere viser seg å være covid-19. Avstand til andre på fritiden er en utfordring. Myndighetene må sørge for målrettede og koordinerte tiltak som ikke rammer unødvendig hardt.

4. Tydeliggjøre hvilke føringer som gjelder for skole og barnehage.

Informasjonsarbeidet til barnehage- og skoleeiere, barnehager, skoler, videregående skoler, og organisasjonene må fortsette. Hovedbudskapet er at det skal være lav tiltaksbyrde for barn og unge og høy terskel for å stenge barnehager og skoler. Hjemmelsgrunnlaget for endringer i barnehage- og opplæringstilbudet må tydeliggjøres overfor sektorene.

I statusrapport 8 ble det påpekt at nedstenging ikke kan skje som forebyggende tiltak. I henhold til covid-19 forskriften § 12 c er forebyggende stenging av skoler og barnehager ikke tillatt. Dette innebærer at skoler og barnehager ikke kan stenge hvis det ikke er påvist smitte blant noen av barna eller de ansatte. Endring i tiltaksnivå i barnehager og skoler fra gult til rødt må gjøres etter en vurdering av forholdsmessighet, tiltaksbyrde og med kortest mulig varighet (Regjeringens rundskriv av 5.november 2020).

5. Barneidrett og andre fritidsaktiviteter bør holdes åpent selv i områder med smitte:

Regjeringen har i sine nasjonale anbefalinger åpnet for at barneidrett bør stenges i områder med mye smitte. Vi har ikke holdepunkter for at barneidrett fører til smitte. Idrett og andre  fritidsaktiviteter er viktige, spesielt for de utsatte barna. 

6. Tilrettelegge for at møteplasser for barn og ungdom utenfor hjemmet der smittevern i større grad kan sikres.

Det må planlegges for tilrettelegging og smittevern på de stedene ungdom allerede møtes og holde disse møteplassene åpne. Strukturerte smitteverntiltak på møteplasser i det offentlige er bedre enn at folk møtes hjemme.

7. Redusere etterslep på forebyggende helsetjenester:

Koordineringsgruppen mener det blir viktig at myndighetene i sin kommunikasjon og planlegging av covid-19-vaksinering engasjerer annet personell enn helsesykepleiere for å hindre etterslep på barnevaksinering. Myndighetene og kommunene må planlegge slik at covid-19-vaksinering kan skje uten at det går ut over tjenester til barn og unge. Det bør vurderes om annet helsepersonell som f.eks. fastleger i større grad kan bidra i dette arbeidet og annet forebyggende arbeid.

Indikatorer på status barn og unge:

I statusrapport 8 anbefalte koordineringsgruppen at Helsedirektoratet inkorporerer indikator som synliggjør smittevernstiltakenes innvirkning på barn og unges rettigheter til tjenester sammen med andre indikatorer som omhandler håndtering av korona. Det er stor og viktig oppmerksomhet på å få kontroll på smitten. Det er samtidig behov for å ha oppmerksomhet på risiko for sykdom og død av andre grunner enn korona – hvor smittevernstiltakene reduserer tilgjengeligheten til tjenester.

En indikator som synliggjør denne risikoen, vil gi et bedre bilde av situasjonen nasjonalt. Dette har Helsedirektoratet startet med, men for å kunne levere på denne indikatoren trenger vi ha data. Det sees nærmere på hva som er tilgjengelig statistikk og data nå som kan være gode mål på barn og unges tilgang på tjenester. Per i dag finnes ikke indikatorer for alle tjenestene til barn og unge, og derfor jobbes det videre med oppfølging av denne anbefalingen.

Rapporten kan lastes ned her: 

Statusrapport nr.9 - Utsatte barn og unges tjenestetilbud ...

Kilde

bufdir.no > Aktuelt > Temaside - koronavirus > Koordineringsgruppen for tjenester til sårbare barn og unge