Bærum kommune:

Vi satte alt samvær mellom støttekontakt og bruker på vent når myndighetene stengte ned hele samfunnet den 12. mars. Alle gruppeaktiviteter ble selvfølgelig avlyst, men også 1:1 samvær ble avlyst til det kom tydelige retningslinjer fra myndighetene. I denne perioden oppfordret vi støttekontaktene til å ta kontakt med sin bruker på telefon, FaceTime og andre digitale plattformer. Deretter åpnet vi for samvær utendørs som f. eks å gå tur eller sykle sammen, eller treffes for en prat, styrketrening eller annet så lenge de begge er friske/symptomfrie, ikke håndhilser eller klemmer, er nøye med håndvask før og etter og holder to meters avstand. Mange har ytret ønske om å gjenoppta samværet innenfor disse retningslinjene. Pr i dag har alle støttekontakter fått lønn selv om støttekontaktoppdraget ble satt på vent

Kristin Hognestad Haugen, tjenesteleder, Bærum kommune

Kvinnherad kommune:

Som eitt ledd i det smittevern førebyggjande arbeidet vart støttekontakttenesta i Kvinnherad i all hovudsak avlyst inntil vidare frå 15. mars. 
30.mars sendte vi melding til oppdragstakarar med oppmoding om å tenkje alternative måtar å vere saman på. På Facebook-sida til Aktiv fritid Kvinnherad deler vi råd og tips til alternative aktivitetar. Fleire har no kontakt via telefon og videosamtale, dette gjeld også gruppetilboda våre. Aktiv fritid arbeidar altså med å engasjere og motivere til å finne alternative aktivitetar, hjelpe kvarandre og i større grad ta tak i eiga fritid. Vi er også merksame og nyttar tid på problemstillingar knytt til risikogrupper, personar som vil ha vanskeleg for å halde gode smittevernrutinar og liknande.

Ingvild Marie Hilde, fagansvarleg i Aktiv fritid, Kvinnherad kommune

Alta kommune:

Vi oppfordrer alle til å følge de nasjonale retningslinjer for smittevern, når det gjelder oppdrag som støttekontakt/treningskompis og privat avlaster under pandemien. Kommunen kan ikke pålegge noen til å gjennomføre dette oppdraget, men oppfordrer hver enkel oppdragstaker til å vurdere om tjenesten er gjennomførbar mh.t til smittevern. Hvis man er usikker har vi bedt dem ta kontakt med servicekontoret Helse og sosial som vil sette dem i kontakt med en saksbehandler.

Siri Isaksen, virksomhetsleder, Alta kommune

Kongsvinger kommune:

Avdeling Tilpasset kultur i Kongsvinger kommune har laget telefonlister, slik at alle ansatte fritidskontakter og individuelle støttekontakter har ringt til deltakere i gruppeaktiviteter eller de som følges opp individuelt. Dette har vi fått veldig gode tilbakemeldinger på. I tillegg så har vi «gå med avstand gruppe» som har startet opp nå for de som er veldig «isolert». Dette vil utvides etter påske, hvis «korona tiltakene» opprettholdes. 
Noen ansatte har også tatt utfordringen med å lage en rebus som går over et lengre område – for å få folk ut og gå. Denne starter i morgen og avsluttes neste lørdag. Med spørsmål som må løses og da får du en bokstav som til slutt skal bidra til et løsningsord. Det står også hint om hvor neste post befinner seg. Dette er noe alle kan delta på alene, eller sammen med en annen.

Madeleine Krogsether, teamleder i tilrettelagt fritid, Kongsvinger kommune

Sola kommune:

Fritidskontakttjenesten i Sola kommune består hovedsakelig av fritidskontakt en til en. Vi har i samråd med smittevernsledelsen i kommunen valgt å unngå fysisk kontakt, men har oppfordret fritidskontaktene til å ta kontakt med brukerne digitalt, enten det være på telefon, videosamtaler eller andre løsninger. Noen er mer oppfinnsomme enn andre. En fritidskontakt har vært kreativ og kommet med aktivitetsboks som er levert på døra og åpnet sammen på videosamtale, boksene vil bli hentet og returnert kommende uker med nytt innhold hver uke, så lenge denne koronatilstanden varer.

Dagrun Sylten, fritidsveileder i tilrettelagt fritid, Sola kommune

Drammen kommune:

Drammen kommune har fulgt myndighetenes og kommunens retningslinjer når det gjelder å forhindre/ forbygge spredning av smitte. Det betyr at alle treff og aktiviteter med brukerne er avlyst til og med 14.april. I perioden er støttekontaktene oppfordret til å bruke timene til å holde kontakt med bruker pr. telefon, messenger, skype, facetime osv. Vi har kontaktet alle våre brukere og gitt samme informasjon. 
Mange av gruppene er oppe og går og har blitt opprettet på messenger i oppsatt gruppetider. Dette for å forsøke å opprettholde noe struktur i en ellers uforutsigbar hverdag. De spiller spill og snakker sammen. Vi har også delt lenker om smittevern, informasjon fra Helsedirektoratet og FHI.

Anne Undall, konsulent i Aktiv fritid, Drammen kommune

Lillestrøm kommune:

Vi har sendt ut e-post til støttekontakter med oppfordring om å ivareta brukerne sine som best de kan innenfor anbefalte forsiktighetsregler. Noen brukere vil synes det er hyggelig med en telefon, andre trenger den telefonen i stor grad. Det er de siste vi er særlig opptatt av å ivareta – og oppfordrer støttekontaktene til det. Har tipset om aktuelle kontakt-flater på nettet. Vist til facebookgruppen«Aktivitet og deltakelse» og gitt tips om måter å være i kontakt på, fra digitale møteplasser og gaming, til det å stå utenfor å hilse, ta en prat – evt. gå en tur sammen med luft imellom. Vi ønsker ikke at de går inn til bruker eller kjører bil sammen. 
Mange støttekontakter har ringt og bedt om råd. Vi har tipset, innvilget noen møter som har syntes helt nødvendig, men hele tiden vist til viktigheten av å følge dugnaden.
Støttekontaktene kan føre timer for tiden de vier bruker – som ellers.

Ellers har vi forskjellige aktivitetsgrupper for forskjellige folk. Alle fritidskontaktene har blitt oppfordret til å ringe deltagerne, holde litt kontakt, hvilket de har gjort. Noen brukere har syntes dette har vært rart, andre har satt pris på en prat. Noen grupper har fortsatt de ukentlige møtene sine på digitale møterom der de også kan se hverandre. Tilbakemeldingene forteller at de har snakket og hatt noen konkurranser og leker som har vært mulig, f.eks. Kims lek (huskelek) og hang-man. Vet at noen fritidskontakter har jobbet veldig for å få dette til – og jeg er imponert over hva enkelte har klart!

Inger Kristin Nyholt,seksjonsleder i Aktiv fritid, Lillestrøm kommune

Stord kommune:

Me gav melding om at alle oppdrag/all aktivitet skulle stoppa frå 13.03.20 og til ny beskjed vart gitt. Det vart sendt e-post og melding på facebook til støttekontaktane, medan eg telefonerte til alle tenestemottakarar og samarbeidspartnerar. Støttekontaktane fekk skriva timar for dei to vekene det i første omgang skulle gjelda for. Dei kunne ha telefonkontakt med dei dette var naturleg for. Då tiltaka vart forlenga, var me i dialog med leiinga i kommunen for å avklara vegen vidare. Det vart avgjort at støttekontakt og brukar kunne vera saman dersom dei var ute og kunne følgja retningslinjene for avstand og hygiene. Det vart òg opna opp for bruka av telefon, facetime, skype og online spel. Støttekontaktane vil då få betalt for dei timane dei er saman med/i kontakt med tenestemottakaren. Vurderinga skulle takast av oss i samarbeid med brukar, pårørande og kontaktperson, og så skulle kvar einskilt få beskjed. Støttekontaktane vart igjen informert via e-post og melding på Facebook. Deretter vart alle tenestemottakarane, eller representant for desse, kontakta og fekk uttala seg om dette var mogleg/ynskjeleg. Svært mange er no i gang igjen, men nokre – både tenestemottakarar og støttekontaktar her reservert seg. Gruppene vart stoppa frå 13.03, og er framleis ikkje opne. Gruppeleiar er i kontakt med deltakarane, og td treningsgruppa har facebookgruppe med tips og oppmuntring.

Aud Jorunn Mjånes, Fagleder i tilrettelagt fritid, Stord kommune

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser har ansvaret for å følge opp det nasjonale knutepunktet Fritid for alle. Vi har vært i kontakt med mange av dere som organiserer dette tjenestetilbudet i kommunene. Vi er imponerte og stolte av innsatsen dere gjør nå under pandemien. Kjære arbeidstakere og oppdragstakere som arbeider innenfor feltet støttekontakt- og fritidsdeltakelse – TAKK!

Skrevet av Anders Midtsundstad