Omslagsbilde til Stortingsmeldingen Tett på – tidlig innsatsMålet med meldingen er å utvikle barnehager og skoler som skal gi alle barn og elevar et godt tilpasset og inkluderende pedagogisk tilbud.

I dag er det for store kvalitetsforskjeller mellom barnehager, skoler og SFO når det gjelder tidleg innsats – og fleire rapportar har pekt på at spesialundervisningen fungerer for dårlig. For mange barn får i dag hjelp for seint. Dette er noen av utfordringene den nye stortingsmeldingen tar tak i.

I Norge skal vi ha en barnehage og skole som gir muligheter for alle barn og unge – uavhengig av sosial, kulturell og språklige bakgrunn, kjønn, kognitive og fysiske forskjeller. Det krever inkluderende fellesskap og tidlig innsats. Regjeringen vil i denne stortingsmeldingen legge til rette for at kompetansen kommer tett på barna og elevene. Regjeringen vil blant annet styrke det tverrfaglige samarbeidet og setter i gang et varig kompetanseløft på det spesialpedagogiske feltet for ansatte i barnehager, skoler og PP-tjenesten. Regjeringen vil også legge til rette for et mer likeverdig SFO-tilbud, og at flest mulig skal kunne gå på SFO, uavhengig av bakgrunn.

Kilder

Regjeringens lansering:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringa-legg-fram-ny-stortingsmelding-som-skal-fa-hjelpa-narare-barna/id2676661/

Selve stortingsmeldingen:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-6-20192020/id2677025/