Hovedmålet har vært å skape skreddersydde modeller for god samhandling, utviklet av partene i samarbeidet. Målgruppen var barn, unge og unge voksne med funksjonsnedsettelser som har behov for langvarige og koordinerte tjenester.

Mer om bakgrunnen kan leses https://www.nkbuf.no/statusrapport-forprosjektet-ulikheter-gir-muligheter.5880776-383035.html

Partene i samarbeidet har vært:

Deltakende kommuner og HF

Region nord:

Region midt:

Region vest:

Region sør-øst:

Kommune

Bodø

Stjørdal

Askøy

Horten

Helseforetak

Nordlands-sykehuset, Bodø

Helse Nord-Trøndelag

Haukeland Universitetssykehus

Sykehuset i Vestfold, Klinikk Fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet

Tabellen viser hvilke kommuner og helseforetak som har deltatt i forprosjektet.

Rekruttering av kommuner har vært gjennom Koordinerende Enhet i de Regionale Helseforetak, og gjennom vårt nettverk. Ønsket var å rekruttere kommuner som har kommet et stykke på vei i sitt arbeid med å utvikle strukturer for dette feltet, og som vært opptatt av samhandling, med mål om å få til en best mulig oppfølging av barn, unge og unge voksne med funksjonsnedsettelser.

Norges Idrettsforbund var med i starten, som en stor aktør innen frivillig sektor, men trakk seg ut halvveis ut i forprosjektet.

Erfaringer fra forprosjektet

Skilt som peker i to retninger: eine vegen og andre vegen

Modellene ble jobbet fram gjennom prosess og dialog mellom kommune og helseforetak på samlinger og på interne møter i kommune og i HF, og mellom kommune og HF.

Selv om lover og retningslinjer er de samme for disse instansene, blir modellene avhengig av kontekst i de konkrete kommunene. Geografiske, lokalpolitiske og kulturelle forhold, i tillegg til kompetanse hos aktørene, nevnes spesielt.

 • Det er ulike kulturer, både horisontalt (internt i kommune og i HF) og vertikalt (mellom kommune og HF). I denne sammenhengen trenger aktørene tid sammen for å forstå hverandre, og gjennom felles forståelse kunne skape et felles grunnlag for fremtidig samarbeid og samhandling.
   
 • Metodikken som brukes i prosessarbeidet er også av betydning. Det er viktig å ta steg for steg, og involvere alle.
   
 • Brukermedvirkningen er også sentral. Det betyr at bruker må stå i sentrum. Grunnleggende faktorer for å skape gode brukeropplevelser vil være eierforhold til aktivitet og deltakelse, oppøving av selvstendighet, forebygging av ensomhet, tidlig innsats og livsløpstenking.
   
 • Det er et ønske å skape et vekslingsfelt mellom aktørene i dette samhandlingsnettverket, med gode overganger, for å sikre at informasjon ivaretas tilfredsstillende. Det er i disse overgangene (vekslingsfeltet) at informasjon blir borte. Dette kan bare sikres ved at man skaper tydelige rolle- og begrepsavklaringer.  Sist, men ikke minst, må dette bidra til klare holdningsendringer på feltets utfordringer i kommunene, i spesialisthelsetjenesten og i frivillig sektor. Frivillig sektor vil i denne sammenheng ha stor betydning som støttespiller for brukerne i habiliteringsarbeidet.
   
 • En annen stor utfordring for å kunne nå de mål vi setter oss i hovedprosjektet, er å utvikle et felles kommunikasjonsverktøy mellom de som skal samhandle. Dette felles verktøyet skal kunne bidra til å styrke samhandling mellom kommune, inkludert frivillig sektor og HF.
   
 • Modellene må være dynamiske slik at endring kan finne sted ved endrede betingelser.

Forskjelligfargede puslespillbrikker holdt av syv hender3-årig hovedprosjekt Ulikheter gir muligheter

En søknad på et treårig hovedprosjekt utformet. Formålet er å videreutvikle og implementere modellene både i kommuner og HF, med sikte på å oppnå økt kvalitet i samhandling.

Visjonen er Likeverdige muligheter for aktivitet og deltakelse på fritiden

Hovedmålet er:

 Å styrke samhandlingen på fritidsfeltet

 • Innad i kommunen og innad i helseforetaket (HF), samt mellom kommune og HF
 • Mellom Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering (KE) i kommuner og HF
 • Mellom KE og habiliteringstjenestene i kommuner og HF
 • Mellom KE, habiliteringstjenestene i kommunen, og frivillig sektor i kommunen

Dette skal gjøres sammen med pasient, bruker og pårørende.

Det er satt opp følgende resultatmål:

 1. Utprøving av modellene
 2. Løpende forskning på innhold, prosess og resultat
 3. Implementere modellene i prosjektkommuner og -HF

Kontekster er

 • KE i kommune og i HF
 • Elektronisk kommunikasjonsverktøy*
 • Frivillig sektor - aktivitet og deltakelse

*Kompetansetjenesten (Aktiv Ung) har, i samarbeid med Horten kommune, søkt om egne prosjektmidler til et delprosjekt for å teste ut elektronisk kommunikasjonsverktøy.

Kompetansetjenesten (Aktiv Ung) jobber nå med å skaffe finansiering til hovedprosjektet.