Veileder for pårørende i helse- og omsorgstjenesten Den nye veilederen om pårørende i helse- og omsorgstjenesten beskriver pårørendes rettigheter, helse- og omsorgstjenestens plikter og gir anbefalinger om god praksis. Det er også linker til praktiske og nyttige verktøy, metoder og publikasjoner hos andre aktører. Veilederen omfatter alle pårørendegrupper, uavhengig av diagnose, og inkluderer eldre, voksne og barn som pårørende.

Veileder for pårørende lenkeknapp

Dialog med pårørende

- Dialog og medvirkning er viktige tema i veilederen, sier divisjonsdirektør Svein Lie. Pårørende er en sentral samarbeidspartner, de kjenner den omsorgstrengende best, og har ofte erfaring med hvordan tjenestene bør innrettes.

Ivaretakelse av barn som pårørende

- Barn og unge har stor evne til å mestre belastninger hvis de blir møtt med innsikt og forståelse, sier divisjonsdirektør Svein Lie.

Helsepersonell har plikt til å bidra til at barn av foreldre med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade får informasjon og nødvendig oppfølging. Veilederen beskriver helse- og omsorgstjenestens oppgaver, og samhandlingen internt og med andre sektorer.

Tidlig støtte og avlastning

– Pårørende ønsker som regel å være en ressurs for sine nærmeste, men kan være utsatt for isolasjon, stress, belastning og egen helsesvikt, sier divisjonsdirektør Svein Lie. – Gjennom den nye veilederen ønsker vi å stimulere helse- og omsorgstjenesten til å utvikle støttetiltak til pårørende som opplæring, veiledning, og fleksible avlastningstjenester.

Ledelsens ansvar

– Ledelsen i helse- og omsorgstjenestene i kommuner og helseforetak har ansvar for at anbefalingene i veilederen følges opp, sier divisjonsdirektør Svein Lie. – Hvis det er nødvendig må ledelsen sette i gang tiltak for å endre praksis. Det kan handle om f.eks. opplæring av ansatte, endring av rutiner og organisering eller utvikling av tjenestene og nye tilbud til pårørende.

Veilederen er utviklet i samarbeid med mange organisasjoner, helse- og omsorgspersonell, fag- og forskningsmiljøer, m.fl. Disse vil også være viktige samarbeidspartnere i arbeidet med å gjøre veilederen kjent.

Kilde
https://helsedirektoratet.no/nyheter/parorendeinvolvering-og-stotte-ny-veileder-viser-god-praksis

Veilederen finner du her.