FN sin logoHva er nedsatt funksjonsevne

I følge FN har om lag 650 millioner mennesker i dagens verden fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelser. Ved siden av bevegelseshemning er sansehemninger som nedsatt syn eller hørsel vanlig. I tillegg kommer utviklingshemning og andre typer psykisk funksjonsnedsettelse, samt funksjonshemninger som kan følge av hjerte- og lungesykdommer.

For definisjoner, se FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Ny FN-konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter

FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne ble vedtatt i desember 2006. Formålet med konvensjonen er å sikre personer med nedsatt funksjonsevne like muligheter til å realisere sine menneskerettigheter og bygge ned hindringer som mennesker i denne gruppen opplever. 102 land, blant dem Norge, har til nå signert konvensjonen.

Artikkel 24 slår fast at inkluderende utdanning er en rettighet. Konvensjonen stiller konkrete krav om hvordan medlemslandene bør legge til rette for at også funksjonshemmede kan nyte godt av de universelle menneskerettighetene som er nedfelt i andre FN-konvensjoner. Funksjonshemmede har dermed fått en rett til utdanning – som må innfris av landene.

Hva er universell tilrettelegging

Jo bedre samfunnet er planlagt for alle typer innbyggere, jo mindre rolle vil nedsatt funksjonsevne spille, og jo mindre diskriminering av funksjonshemmede vil finne sted. Universell tilrettelegging er en betegnelse på planlegging som tar høyde for behovene for alle typer brukere av tjenester: Skoler skal være tilgjengelige for bevegelseshemmede i rullestol. Store bygninger skal være mulige å orientere seg i, også for synshemmede. TV-programmer skal være tekstet for hørselshemmede. Trafikklys skal gi både lyd og lys osv. Skolebøker skal kunne leses av synshemmede og blinde – på papir eller ved hjelp av informasjonsteknologi.

Kilder

https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Menneskerettigheter/Konvensjon-om-rettighetene-til-personer-med-nedsatt-funksjonsevne

https://norad.no/migrering/nyheterrunde2/3.-desember---internasjonal-dag-for-funksjonshemmede/