Forskning

Velg stikkord
Velg stikkord
Ingressbilde til artikkel om deltakelse og kvalitet. Bildet viser Horten, Stjørdal, Vestvågøy og Askøy og et norgeskart

Deltakelse og kvalitet – et kommunalt løft for barn, unge og unge voksne med funksjonshindringer?

13. desember 2023
Retten til medvirkning er blant kjerneprinsippene i FNs barnekonvensjon (CRC) (FN 1989). Rettighetene til barn og unge med nedsatt funksjonsevne til deltakelse og inkludering i det daglige livet der d...
Bilde av ungdommer som klatrer i en klatrevegg

Deltagelse i fysisk aktivitet for ungdommer med funksjonsnedsettelse. En longitudinell studie om motivasjon og deltagelse i overgangen fra spesialiserte rehabiliteringsopphold til lokalmiljøet

08. desember 2023
Hvilken betydning har et opphold ved et helsesportsenter for motivasjonen for fysisk aktivitet etter at de kommer hjem? Dette er et av de sentrale temaene som Lotte Stang Aune vil forsøke finne svar p...

Nordlys om høsten. Foto: Vegard Stien. Filnavn: Nordlys_om_hosten_VTT_00045_Foto_Vegard_Stien.JPG

Norsk akademi for habiliteringsforskning – Konferanse 2023

26. oktober ønsket Norsk akademi for habiliteringsforskning, velkommen til Tromsø og nasjonal forskningskonferanse innen habilitering.
To unge para-alpinister

Forskningsprosjekt søker deltakere

Hva fasiliterer deltakelse i idrett for ungdom med funksjonsnedsettelser?

Forskningsprosjektet «Hva fasiliterer deltakelse i idrett for ungdom med funksjonsnedsettelser?» er et doktorgradsprosjekt ved Norges Idrettshøgskole (NIH) som er et samarbeid mellom NIH, Norges Idret...

Bilde av beina til fire barn med støvler på

Etablerer medisinsk kvalitetsregister innen psykisk helse for barn og ungdom

08. september 2023
Hvert år gir psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) helsehjelp til 53 000 pasienter, noe som utgjør cirka fem prosent av barnebefolkningen. Likevel er det mye vi ikke vet om kvaliteten på tilbudet ...
Bilde fra feriested i Syden

Ferie for alle

08. juni 2023
I forskningsprosjektet «Ferie for alle» er det et mål å finne svar på hvordan vi kan tilrettelegge for at flere med omfattende ledsagerbehov får mulighet til å reise på ferie som andre i vårt samfunn....

Ingressbilde til artikkel om forskningsmedvirkning

Forskningsprosjekt søker barn og unge

Vil du bidra med dine erfaringer fra pandemien?

23. mars 2023
Er du mellom 13 og 25 år og har en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom? Vil du delta i et forskningsprosjekt som undersøker hva som skjedde da samfunnet stengte ned under pandemien, og hvordan l...
Ny artikkel i "Tidsskrift for velferdsforskning" om aktivitetshjelpemidler

Forskning oppsummert

Hvilke erfaringer har barn, ungdom og deres foresatte med aktivitetshjelpemidler?

19. januar 2023
Hvordan opplever unge brukere og deres foresatte at aktivitetshjelpemidler kan bidra til å øke deltakelsen inn i sosiale fellesskap? Dette er noe av det som beskrives i en ny forskningsartikkel.

Klar for økten. \Foto: Arno van Westerhuis

Vil du delta i forskningsprosjektet «Helseeffekter av trening og ernæring hos rullestolbrukere»?

14. november 2022
1 av 4 rullestolbrukere opplever ett eller flere brudd i løpet av livet blant annet på grunn av lav beintetthet – derfor vil et nytt doktorgradsstudium ved NIH, undersøke om styrketrening og optimalis...
Bilde av Bodø, fotografert fra sjøsiden.

Norsk akademi for habiliteringsforskning – Konferanse 2022

07. september 2022
Norsk akademi for habiliteringsforskning ønsker velkommen til Bodø og nasjonal forskningskonferanse innen habilitering.

Et barn leker med geometriske former i et stativ. Foto

Norsk akademi for habiliteringsforskning – Konferanse 2021

10. august 2021
Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i samarbeid med programkomiteen for Norsk akademi for habiliteringsforskning ønsker velkommen til Bergen og nasjonal forskningskonferanse ...
Skjermbilde_School_in

School-In, et forskningsprosjekt som forsøker å svare på spørsmålene; Hva er de viktigste faktorene for en inkluderende skole? Hvordan påvirker lokalmiljøet skolens inkludering?

27. april 2021
Undervisning, lokal tilhørighet, elevrollen og profesjonsfellesskap er fire utviklingsområder som har spesiell betydning for inkludering på skolenivå ifølge funn fra denne forskningen. På bakgrunn av ...

Ut av blindsonene

Utsatte barn/unge har behov for bedre, helhetlige og kunnskapsbaserte tjenester

Ut av blindsonene. Strategi for et samlet kunnskapsløft for utsatte barn og unge

23. februar 2021
Strategien skal bidra til en helhetlig tilnærming til utsatte barn og unge gjennom å koble myndigheter, tjenester, brukere, frivillig sektor, forskningsmiljøer og høyere utdanning nærmere sammen.  ...
BMC health service reserch

Funksjonshemmet og innvandrer, en dobbel minoritetsutfordring

19. februar 2021
En kvalitativ studie om erfaringer gjort av innvandrerforeldre som har barn med funksjonsnedsettelse og deres navigering i det norske helse- og rehabiliteringssystemet

til art Arfa, Solvang, Jansen, Nyqist

Utfordringer og tilretteleggere som støtter fortsatt deltakelse etter rehabilitering

19. februar 2021
Opplevelser fra innvandrerforeldre og deres barn med funksjonsnedsettelse
Ingressbilde til artikkel om masteroppgaven Aktivitetshjelpemidler, i hvilken grad blir de brukt?

I hvilken grad blir aktivitetshjelpemidler brukt?

27. januar 2021
Viljar Aasen har sett på i hvilken grad aktivitetshjelpemidler blir brukt etter tilpassing, utprøving og opplæring ved Beitostølen Helsesportssenter (BHSS).

Bilde av glade barn i en kroppsøvingstime

Barrierer i det fysiske læringsmiljøet for elever med nedsatt funksjonsevne – hvor trykker skoen hardest?

17. desember 2020
Skolene er viktige premissleverandører for hvordan barn og unge med funksjonsnedsettelse gis muligheter til å delta. Det omfatter også muligheter til deltakelse på fritida og aktiviteter sammen med ve...
Bilde av tre personer som ser på en dataskjerm

Nytt kurs

Forskerkurs for personer med utviklingshemming

24. november 2020
Personer med utviklingshemming skal inkluderes i forskning som omhandler deres liv. 12 medforskere med utviklingshemming og 12 forskere har nå utviklet et forskerkurs for personer med utviklingshemmin...

Sigrid Elise Wik

Unge med funksjonsnedsettelser i lange forløp på NAV

26. juni 2020
Arbeidsavklaringspenger fremstår ikke som rett ytelse for gruppen, grunnet AAP-ordningens korte varighet og fraværet av tett oppfølging.

Team_Tvilling

Hva er bevegelse når man ikke kan bevege seg?

12. juni 2020
Hvordan kan inkluderende løpeaktiviteter skape positive kroppsopplevelser og livsforandrende fellesskap for mennesker som har store funksjonsnedsettelser i bevegelsesapparatet? Oppsiktsvekkende result...
D og K logo

Prosjekt «Deltakelse og kvalitet»

05. juni 2020
Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF) leder prosjektet «Deltakelse og kvalitet -Utvikling av metode for å styrke kvaliteten i kommunale tjenester for barn og u...

christine sundgot borgen

Christine Sundgot Borgen har skrevet doktorgrad

Sunn kroppsopplevelse. Om ungdom, kroppspress og selvfølelse

04. mai 2020
Hvordan kan kroppspress reduseres blant ungdom? Det er fokus i denne studien, som måler et bredt omfang av endringer i kroppsbilde hos ungdommer, myntet på å bedre helsen, styrke kroppsbildet og få de...
Bilde av glade barn i en kroppsøvingstime

PHD av Terese Wilhelmsen, Norges Idrettshøgskole

Inkluderende kroppsøvingsfag?

26. juni 2019
Denne nylig publiserte doktorgraden er et viktig bidrag som kan hjelpe oss å forstå hva som skal til for at barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser skal føle seg inkludert i skolens kroppsøvingst...

Gruppebilde av medlemmer fra Funkis Snowboardklubb

Det morsomste jeg vet – en kvalitativ studie

21. mai 2019
En forskningsartikkel om barn og deltakelse i tilpasset fysisk aktivitet, som viser hvordan barna tilegner seg ferdigheter i selvvalgte aktiviteter under rehabiliteringsopphold, som forsterker mulighe...
Bilder av ulike aktivitetshjelpemidler

Forskningsartikkel

Knowledge among important actors in the field of adaptive equipment for young people with disabilities

19. februar 2019
Tilgang til aktivitetshjelpemidler er en kritisk faktor som kan avgjøre om et barn eller ungdom med funksjonsnedsettelser kan delta i fysiske aktiviteter, idrett og lek i ulike lokale sammenhenger. En...

To gutter som lener seg på et rekkverk. Bildet er tatt bakfra.

Mer fysisk aktivitet i støttekontaktordningen

Tur- og treningskompis

12. desember 2018
Feltet støttekontakt, kultur og fritidsdeltakelse er i utvikling. Dette tydeliggjøres gjennom utviklingsprosjektet Tur- og Treningskompis (TTK).
Tandem

Tilrettelegger for mer aktivitet hjemme

07. desember 2018
I prosjektet Delta 2022, har tre spesialiserte helseinstitusjoner gått sammen for å gjøre et nasjonalt løft og lage et «pakkeforløp» for aktivitetshjelpemidler. Målet er å tilrettelegge slik at mennes...

SSM

Utlysing av FoU-midler fra Stiftelsen Sophies Minde

28. juni 2018
Stiftelsen Sophies Minde, SSM, utlyser midler til forskning og utvikling for 2018.
Ingressbilde til Policyrekomendationer samer med funktionsnedsättning

Policyrekomendationer samer med funktionsnedsättning

21. mars 2018
I Barne-, ungdoms- og familiedepartementets (Bufdir) tidligere arbeid med en rapport om levekår for personer med kognitiv funksjonsnedsettelse, ble det funnet at det fantes svært liten kunnskap om per...

Illustrasjonsbilde til disputas Kjersti Skarstad

Doktorgradsdisputas

Norges første doktorgradsavhandling om funksjonshemmedes menneskerettigheter

07. mars 2018
Funksjonshemmede erfarer flere og mer alvorlige menneskerettighetsbrudd enn mennesker uten funksjonshemming. Likevel har statsvitenskapelig forskning på dette feltet vært nærmest fraværende. Skarstads...
Ingressbilde til rapport om overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemming

Overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemming

07. mars 2018
Får personer med utviklingshemming en jobbsjanse, og legger skolen til rette for at elever med utviklingshemming får relevant kompetanse for arbeidslivet?   

Ingressbilde til rapport om levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder

Kartlegging av levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder.

15. november 2017
Ny forskningsrapport fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Nordens Velferdssenter (NVC)
Bilde av ung gutt som ser tankefull ut

NTNU Samfunnsforskning

Hva skjer med barn som ikke passer inn?

08. september 2017
Det er nærliggende å tenke at ensomme barn blir innesluttede og resignerte. Forskning viser at det er mer nyansert enn som så.

School-In

Hvordan påvirker lokalmiljøet skolens inkludering?

30. januar 2017
I innovasjonsprosjektet School-In som er finansiert av Norges Forskningsråd vil en se nærmere på hvilken betydning lokalmiljøet har for inkluderingen i skolen.
Bilde av et barn i en sitski og en voksen som styrer, bak.

Nytt nasjonalt program innen aktivitetshjelpemidler

03. oktober 2016
Valnesfjord Helsesportsenter, Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser og Beitostølen Helsesportsenter er tildelt i overkant av ...

Bilde av hender som holder en halvspist donut med sukker på

Hvordan hjelpe overvektig ungdom best mulig?

19. august 2016
Forekomsten av fedme blant barn og unge øker verden over. Stadig flere bruker mat som premiering, trøst eller som en slags flukt fra hverdagen – med overvekt som resultat. Hvordan man hjelper de som e...
Bilde av førsteamanuensis Anne Mari Undheim ved NTNU

Læreren er den aller viktigste

Både mobber og mobbeoffer sliter med å takle livet

19. august 2016
Barn og ungdom som mobber eller er mobbeoffer møter stress og vanskelige situasjoner på den samme måten. Begge har også like dårlig sosial kompetanse. Det viser to studier ved NTNU.

Skjermdump av svensk nettside

ADHD er ok – bare ikke på skolen

11. juli 2016
Forskere har intervjuet 12 ungdommer i alderen 15 til 17 år om hvordan det er å leve med ADHD. Ungdommene forteller at de stort sett lever godt med sin diagnose. Det er på skolen at ADHD blir et probl...
Bilde av ungdommer som er med i en tautrekkingskonkurranse

Samarbeidsavtale

14. juni 2016
En samarbeidsavtale er blitt inngått mellom UiT Norges arktiske universitet,  Campus Harstad, Avdeling for vernepleie og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF) ...

Skjermbilde av Drop-In metodens nettside

Prosjekter og publikasjoner

Drop-In – Å endre elevrollen gjennom veiledning

01. juni 2016
Drop-In metoden er utviklet for å støtte elever i utviklingen av elevrollen.
Omslaget til boka  Heterogeneity General Didactics Meets the Stranger

Mangfold i klasserommet kan betraktes som en fordel for undervisning

01. juni 2016
Artikkelen School Performance and Diversity, tar for seg forskningsspørsmålet: Når er mangfold et problem for undervisning?

Omslag - Effekt og pædagogisk indsats ved inklusion af børn med særlige behov i grundskolen

En systematisk analyse av effekt og pedagogisk innsats ved inklusjon av barn med spesielle behov i grunnskolen i Danmark

31. mai 2016
Dansk Clearinghouse har gjennomført et prosjekt hvor de har samlet kunnskap om forskningsspørsmålet: Hvilken empirisk forskning er gjennomført til belysning av effekten av inklusjon av elever med særl...
Bilde av omslaget til rapporten Samarbeid til barnets helhetlige utbytte?

En case-basert studie av samarbeidet rundt barnehagebarn med individuell plan

Samarbeid til barnets helhetlige utbytte?

30. mai 2016
Agderforskning og Universitetet i Agder har utviklet kunnskap om forskningsspørsmålet: Hvordan konstrueres og ivaretas samarbeidsrelasjonene i forhold til barn med nedsatt funksjonsevne mellom barneha...

Bilde av glade barn i en kroppsøvingstime

Forskningsprosjekt Inkludering i kroppsøvingsfaget

06. mars 2015
Terese Wilhelmsen og Marit Sørensen ved Norges Idrettshøgskole (nih) var ansvarlig for et forskningsprosjektet "Inkludering i Kroppsøvingsfaget".
Ingressbilde til artikkel om deltakelse og kvalitet. Bildet viser Horten, Stjørdal, Vestvågøy og Askøy og et norgeskart

Deltakelse og kvalitet – et kommunalt løft for barn, unge og unge voksne med funksjonshindringer?

13. desember 2023
Retten til medvirkning er blant kjerneprinsippene i FNs barnekonvensjon (CRC) (FN 1989). Rettighetene til barn og unge med nedsatt funksjonsevne til deltakelse og inkludering i det daglige livet der d...
Bilde av ungdommer som klatrer i en klatrevegg

Deltagelse i fysisk aktivitet for ungdommer med funksjonsnedsettelse. En longitudinell studie om motivasjon og deltagelse i overgangen fra spesialiserte rehabiliteringsopphold til lokalmiljøet

08. desember 2023
Hvilken betydning har et opphold ved et helsesportsenter for motivasjonen for fysisk aktivitet etter at de kommer hjem? Dette er et av de sentrale temaene som Lotte Stang Aune vil forsøke finne svar p...
Nordlys om høsten. Foto: Vegard Stien. Filnavn: Nordlys_om_hosten_VTT_00045_Foto_Vegard_Stien.JPG

Norsk akademi for habiliteringsforskning – Konferanse 2023

26. oktober ønsket Norsk akademi for habiliteringsforskning, velkommen til Tromsø og nasjonal forskningskonferanse innen habilitering.

To unge para-alpinister

Forskningsprosjekt søker deltakere

Hva fasiliterer deltakelse i idrett for ungdom med funksjonsnedsettelser?

Forskningsprosjektet «Hva fasiliterer deltakelse i idrett for ungdom med funksjonsnedsettelser?» er et doktorgradsprosjekt ved Norges Idrettshøgskole (NIH) som er et samarbeid mellom NIH, Norges Idret...
Bilde av beina til fire barn med støvler på

Etablerer medisinsk kvalitetsregister innen psykisk helse for barn og ungdom

08. september 2023
Hvert år gir psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) helsehjelp til 53 000 pasienter, noe som utgjør cirka fem prosent av barnebefolkningen. Likevel er det mye vi ikke vet om kvaliteten på tilbudet ...
Bilde fra feriested i Syden

Ferie for alle

08. juni 2023
I forskningsprosjektet «Ferie for alle» er det et mål å finne svar på hvordan vi kan tilrettelegge for at flere med omfattende ledsagerbehov får mulighet til å reise på ferie som andre i vårt samfunn....

Ingressbilde til artikkel om forskningsmedvirkning

Forskningsprosjekt søker barn og unge

Vil du bidra med dine erfaringer fra pandemien?

23. mars 2023
Er du mellom 13 og 25 år og har en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom? Vil du delta i et forskningsprosjekt som undersøker hva som skjedde da samfunnet stengte ned under pandemien, og hvordan l...
Ny artikkel i "Tidsskrift for velferdsforskning" om aktivitetshjelpemidler

Forskning oppsummert

Hvilke erfaringer har barn, ungdom og deres foresatte med aktivitetshjelpemidler?

19. januar 2023
Hvordan opplever unge brukere og deres foresatte at aktivitetshjelpemidler kan bidra til å øke deltakelsen inn i sosiale fellesskap? Dette er noe av det som beskrives i en ny forskningsartikkel.
Klar for økten. \Foto: Arno van Westerhuis

Vil du delta i forskningsprosjektet «Helseeffekter av trening og ernæring hos rullestolbrukere»?

14. november 2022
1 av 4 rullestolbrukere opplever ett eller flere brudd i løpet av livet blant annet på grunn av lav beintetthet – derfor vil et nytt doktorgradsstudium ved NIH, undersøke om styrketrening og optimalis...

Bilde av Bodø, fotografert fra sjøsiden.

Norsk akademi for habiliteringsforskning – Konferanse 2022

07. september 2022
Norsk akademi for habiliteringsforskning ønsker velkommen til Bodø og nasjonal forskningskonferanse innen habilitering.
Et barn leker med geometriske former i et stativ. Foto

Norsk akademi for habiliteringsforskning – Konferanse 2021

10. august 2021
Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i samarbeid med programkomiteen for Norsk akademi for habiliteringsforskning ønsker velkommen til Bergen og nasjonal forskningskonferanse ...
Skjermbilde_School_in

School-In, et forskningsprosjekt som forsøker å svare på spørsmålene; Hva er de viktigste faktorene for en inkluderende skole? Hvordan påvirker lokalmiljøet skolens inkludering?

27. april 2021
Undervisning, lokal tilhørighet, elevrollen og profesjonsfellesskap er fire utviklingsområder som har spesiell betydning for inkludering på skolenivå ifølge funn fra denne forskningen. På bakgrunn av ...

Ut av blindsonene

Utsatte barn/unge har behov for bedre, helhetlige og kunnskapsbaserte tjenester

Ut av blindsonene. Strategi for et samlet kunnskapsløft for utsatte barn og unge

23. februar 2021
Strategien skal bidra til en helhetlig tilnærming til utsatte barn og unge gjennom å koble myndigheter, tjenester, brukere, frivillig sektor, forskningsmiljøer og høyere utdanning nærmere sammen.  ...
BMC health service reserch

Funksjonshemmet og innvandrer, en dobbel minoritetsutfordring

19. februar 2021
En kvalitativ studie om erfaringer gjort av innvandrerforeldre som har barn med funksjonsnedsettelse og deres navigering i det norske helse- og rehabiliteringssystemet
til art Arfa, Solvang, Jansen, Nyqist

Utfordringer og tilretteleggere som støtter fortsatt deltakelse etter rehabilitering

19. februar 2021
Opplevelser fra innvandrerforeldre og deres barn med funksjonsnedsettelse

Ingressbilde til artikkel om masteroppgaven Aktivitetshjelpemidler, i hvilken grad blir de brukt?

I hvilken grad blir aktivitetshjelpemidler brukt?

27. januar 2021
Viljar Aasen har sett på i hvilken grad aktivitetshjelpemidler blir brukt etter tilpassing, utprøving og opplæring ved Beitostølen Helsesportssenter (BHSS).
Bilde av glade barn i en kroppsøvingstime

Barrierer i det fysiske læringsmiljøet for elever med nedsatt funksjonsevne – hvor trykker skoen hardest?

17. desember 2020
Skolene er viktige premissleverandører for hvordan barn og unge med funksjonsnedsettelse gis muligheter til å delta. Det omfatter også muligheter til deltakelse på fritida og aktiviteter sammen med ve...
Bilde av tre personer som ser på en dataskjerm

Nytt kurs

Forskerkurs for personer med utviklingshemming

24. november 2020
Personer med utviklingshemming skal inkluderes i forskning som omhandler deres liv. 12 medforskere med utviklingshemming og 12 forskere har nå utviklet et forskerkurs for personer med utviklingshemmin...

Sigrid Elise Wik

Unge med funksjonsnedsettelser i lange forløp på NAV

26. juni 2020
Arbeidsavklaringspenger fremstår ikke som rett ytelse for gruppen, grunnet AAP-ordningens korte varighet og fraværet av tett oppfølging.
Team_Tvilling

Hva er bevegelse når man ikke kan bevege seg?

12. juni 2020
Hvordan kan inkluderende løpeaktiviteter skape positive kroppsopplevelser og livsforandrende fellesskap for mennesker som har store funksjonsnedsettelser i bevegelsesapparatet? Oppsiktsvekkende result...

D og K logo

Prosjekt «Deltakelse og kvalitet»

05. juni 2020
Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF) leder prosjektet «Deltakelse og kvalitet -Utvikling av metode for å styrke kvaliteten i kommunale tjenester for barn og u...
christine sundgot borgen

Christine Sundgot Borgen har skrevet doktorgrad

Sunn kroppsopplevelse. Om ungdom, kroppspress og selvfølelse

04. mai 2020
Hvordan kan kroppspress reduseres blant ungdom? Det er fokus i denne studien, som måler et bredt omfang av endringer i kroppsbilde hos ungdommer, myntet på å bedre helsen, styrke kroppsbildet og få de...
Bilde av glade barn i en kroppsøvingstime

PHD av Terese Wilhelmsen, Norges Idrettshøgskole

Inkluderende kroppsøvingsfag?

26. juni 2019
Denne nylig publiserte doktorgraden er et viktig bidrag som kan hjelpe oss å forstå hva som skal til for at barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser skal føle seg inkludert i skolens kroppsøvingst...

Gruppebilde av medlemmer fra Funkis Snowboardklubb

Det morsomste jeg vet – en kvalitativ studie

21. mai 2019
En forskningsartikkel om barn og deltakelse i tilpasset fysisk aktivitet, som viser hvordan barna tilegner seg ferdigheter i selvvalgte aktiviteter under rehabiliteringsopphold, som forsterker mulighe...
Bilder av ulike aktivitetshjelpemidler

Forskningsartikkel

Knowledge among important actors in the field of adaptive equipment for young people with disabilities

19. februar 2019
Tilgang til aktivitetshjelpemidler er en kritisk faktor som kan avgjøre om et barn eller ungdom med funksjonsnedsettelser kan delta i fysiske aktiviteter, idrett og lek i ulike lokale sammenhenger. En...
To gutter som lener seg på et rekkverk. Bildet er tatt bakfra.

Mer fysisk aktivitet i støttekontaktordningen

Tur- og treningskompis

12. desember 2018
Feltet støttekontakt, kultur og fritidsdeltakelse er i utvikling. Dette tydeliggjøres gjennom utviklingsprosjektet Tur- og Treningskompis (TTK).

Tandem

Tilrettelegger for mer aktivitet hjemme

07. desember 2018
I prosjektet Delta 2022, har tre spesialiserte helseinstitusjoner gått sammen for å gjøre et nasjonalt løft og lage et «pakkeforløp» for aktivitetshjelpemidler. Målet er å tilrettelegge slik at mennes...
SSM

Utlysing av FoU-midler fra Stiftelsen Sophies Minde

28. juni 2018
Stiftelsen Sophies Minde, SSM, utlyser midler til forskning og utvikling for 2018.
Ingressbilde til Policyrekomendationer samer med funktionsnedsättning

Policyrekomendationer samer med funktionsnedsättning

21. mars 2018
I Barne-, ungdoms- og familiedepartementets (Bufdir) tidligere arbeid med en rapport om levekår for personer med kognitiv funksjonsnedsettelse, ble det funnet at det fantes svært liten kunnskap om per...

Illustrasjonsbilde til disputas Kjersti Skarstad

Doktorgradsdisputas

Norges første doktorgradsavhandling om funksjonshemmedes menneskerettigheter

07. mars 2018
Funksjonshemmede erfarer flere og mer alvorlige menneskerettighetsbrudd enn mennesker uten funksjonshemming. Likevel har statsvitenskapelig forskning på dette feltet vært nærmest fraværende. Skarstads...
Ingressbilde til rapport om overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemming

Overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemming

07. mars 2018
Får personer med utviklingshemming en jobbsjanse, og legger skolen til rette for at elever med utviklingshemming får relevant kompetanse for arbeidslivet?   
Ingressbilde til rapport om levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder

Kartlegging av levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder.

15. november 2017
Ny forskningsrapport fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Nordens Velferdssenter (NVC)

Bilde av ung gutt som ser tankefull ut

NTNU Samfunnsforskning

Hva skjer med barn som ikke passer inn?

08. september 2017
Det er nærliggende å tenke at ensomme barn blir innesluttede og resignerte. Forskning viser at det er mer nyansert enn som så.
School-In

Hvordan påvirker lokalmiljøet skolens inkludering?

30. januar 2017
I innovasjonsprosjektet School-In som er finansiert av Norges Forskningsråd vil en se nærmere på hvilken betydning lokalmiljøet har for inkluderingen i skolen.
Bilde av et barn i en sitski og en voksen som styrer, bak.

Nytt nasjonalt program innen aktivitetshjelpemidler

03. oktober 2016
Valnesfjord Helsesportsenter, Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser og Beitostølen Helsesportsenter er tildelt i overkant av ...

Bilde av hender som holder en halvspist donut med sukker på

Hvordan hjelpe overvektig ungdom best mulig?

19. august 2016
Forekomsten av fedme blant barn og unge øker verden over. Stadig flere bruker mat som premiering, trøst eller som en slags flukt fra hverdagen – med overvekt som resultat. Hvordan man hjelper de som e...
Bilde av førsteamanuensis Anne Mari Undheim ved NTNU

Læreren er den aller viktigste

Både mobber og mobbeoffer sliter med å takle livet

19. august 2016
Barn og ungdom som mobber eller er mobbeoffer møter stress og vanskelige situasjoner på den samme måten. Begge har også like dårlig sosial kompetanse. Det viser to studier ved NTNU.
Skjermdump av svensk nettside

ADHD er ok – bare ikke på skolen

11. juli 2016
Forskere har intervjuet 12 ungdommer i alderen 15 til 17 år om hvordan det er å leve med ADHD. Ungdommene forteller at de stort sett lever godt med sin diagnose. Det er på skolen at ADHD blir et probl...

Bilde av ungdommer som er med i en tautrekkingskonkurranse

Samarbeidsavtale

14. juni 2016
En samarbeidsavtale er blitt inngått mellom UiT Norges arktiske universitet,  Campus Harstad, Avdeling for vernepleie og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF) ...
Skjermbilde av Drop-In metodens nettside

Prosjekter og publikasjoner

Drop-In – Å endre elevrollen gjennom veiledning

01. juni 2016
Drop-In metoden er utviklet for å støtte elever i utviklingen av elevrollen.
Omslaget til boka  Heterogeneity General Didactics Meets the Stranger

Mangfold i klasserommet kan betraktes som en fordel for undervisning

01. juni 2016
Artikkelen School Performance and Diversity, tar for seg forskningsspørsmålet: Når er mangfold et problem for undervisning?

Omslag - Effekt og pædagogisk indsats ved inklusion af børn med særlige behov i grundskolen

En systematisk analyse av effekt og pedagogisk innsats ved inklusjon av barn med spesielle behov i grunnskolen i Danmark

31. mai 2016
Dansk Clearinghouse har gjennomført et prosjekt hvor de har samlet kunnskap om forskningsspørsmålet: Hvilken empirisk forskning er gjennomført til belysning av effekten av inklusjon av elever med særl...
Bilde av omslaget til rapporten Samarbeid til barnets helhetlige utbytte?

En case-basert studie av samarbeidet rundt barnehagebarn med individuell plan

Samarbeid til barnets helhetlige utbytte?

30. mai 2016
Agderforskning og Universitetet i Agder har utviklet kunnskap om forskningsspørsmålet: Hvordan konstrueres og ivaretas samarbeidsrelasjonene i forhold til barn med nedsatt funksjonsevne mellom barneha...
Bilde av glade barn i en kroppsøvingstime

Forskningsprosjekt Inkludering i kroppsøvingsfaget

06. mars 2015
Terese Wilhelmsen og Marit Sørensen ved Norges Idrettshøgskole (nih) var ansvarlig for et forskningsprosjektet "Inkludering i Kroppsøvingsfaget".