Bilde av et barn i en sitski og en voksen som styrer, bak.Aktivitetshjelpemidler er i denne sammenhengen utstyr som er spesielt utviklet for at personer med funksjonsnedsettelser skal kunne være aktive, øke selvstendighet, og i størst mulig grad kunne delta på egne premisser. 

Institusjonene besitter i sum nasjonalt ledende erfaring og kompetanse innenfor tilpasset fysisk aktivitet og aktivitetshjelpemidler. Midlene skal gå til å videreutvikle den felles faglige plattformen og til etablering av nasjonalt enhetlig og likeverdig praksis innen feltet. Arbeidet omfatter blant annet oppstart og gjennomføring av flere PhD- og masterutdanningsløp for ansatte ved institusjonene. 

Hovedmålet er å videreutvikle beste praksis og metoder som også fanger opp og er i takt med brukernes endrede behov og krav, nye aktivitetstrender og teknologisk utvikling. Aktiv brukermedvirkning står sentralt i arbeidet.

Kilde:
https://www.bhss.no/aktuelt/millionbevilgning-til-delta-2022/