SSM.jpgStiftelsens formål er å bidra til at personer med bevegelseshemninger kan leve et aktivt og selvstendig liv og ta del i samfunnet på like vilkår som andre.


Utlysning av midler til forskning

Stiftelsen har avsatt midler til finansiering av doktorgradstipend eventuelt postdoktor stilling.

Forskningsprosjektet skal bidra til å fremskaffe ny kunnskap som direkte eller indirekte kan bedre bevegelseshemmedes helse, funksjon, levekår og samfunnsdeltagelse. Prosjektet skal holde høy kvalitet. Dvs. at det skal ha et vitenskapelig holdbart forskningsdesign som er gjennomførbart. Det skal ha klart formulerte problemstillinger, bruke av anerkjent vitenskapelige metoder og målsetting om publisering i anerkjente vitenskapelige tidsskrift.

Forskningsetiske diskusjoner og refleksjoner tillegges stor vekt.

Gjennom protokollen må søker vise god kjennskap til det aktuelle forskningsfeltet, og overbevise om at prosjektet kan bidra til ny, tiltrengt kunnskap. 

Ph.d.-prosjektene skal som hovedregel gjennomføres i løpet av en 3-årsperiode eller ha en klar fremdriftsplan.


Utlysning av midler til utvikling og dokumentasjon

Stiftelsens har avsatt midler til finansiering av utviklings- og dokumentasjonsarbeider. Det kan gis støtte til hele eller deler av arbeidet.

Med utvikling menes her for eksempel prosjekter som har til hensikt å utvikle behandlings- og aktivitetshjelpemidler, behandlingstiltak/-opplegg og kunnskap som kommer målgruppen til nytte.

Med dokumentasjon menes utrednings- og dokumentasjonsprosjekter som gir kunnskap som kan forbedre bevegelseshemmedes situasjon i samfunnet.


For begge utlysninger gjelder: Søknadsfrist 01.09.2018. Retningslinjer for søknader, innsending, behandling og oppfølging finnes på Stiftelsens nettside www.ssm.no. Evt. spørsmål rettes til stiftelsen på tlf. 909 32 922 eller e-post stiftelsen@sophiesminde.no