Prosjektet tok sikte på å kartlegge hva som er med på å hemme og/eller fremme inkludering av elever med nedsatt funksjonsevne i kroppsøvingsfaget. Deltagere i prosjektet vil var ungdom med nedsatt funksjonsevne, deres foreldre, kroppsøvingslærere og skoleledere.
Bilde av glade barn i en kroppsøvingstime
Foto: Nicolas Tourrenc

Prosjektet er godkjent av norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste. All informasjon vil bli anonymisert og lagret i tråd med konfidensialitetskravene til Personvernombudet for forskning. All personidentifiserbar informasjon slettes ved prosjektets slutt som er forventet mai 2017. Det er frivillig deltagelse og deltagerne har rett til å trekke seg underveis.

Kontaktinformasjon:                                                            
Prosjektleder Terese Wilhelmsen                                                     
Stipendiat, Norges idrettshøgskole
Tlf: 23262380/46768938 E-post: terese.wilhelmsen@nih.no

Utfyllende informasjon om prosjektet finnes i dette dokumentet.