To gutter som lener seg på et rekkverk. Bildet er tatt bakfra.Prosjektet har hatt som målsetting å utvikle et kurskonsept som kan bidra til at personer med et bistandsbehov gis anledning til å oppleve en mer aktiv og meningsfull hverdag, gjennom fokus på den enkeltes muligheter, ønsker, drømmer og behov. Gjennom en 16 timers teori- og praksisbasert kursrekke, har nåværende og fremtidige støttekontakter blitt tilført tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter til å kunne være støttekontakt for personer med særskilte behov for bistand.

Initiativtakerne til prosjektet har vært Nordland Idrettskrets og Forum for Natur og friluftsliv, Nordland. De har gjennom prosjektet ønsket å by seg frem som fullverdige partnere i et samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor, hvor de sammen med ulike brukere, deres foresatte og nære omgivelser, kunne utgjøre en betydelig forskjell i samarbeid, til beste for en fremtidig utvikling av støttekontakttjenesten i norske kommuner. Tur- og Treningskompis programmet har fått økonomisk tilskudd over 3 år gjennom Gjensidigestiftelsen (2015 – 2017).

Studien har undersøkt hvorvidt og hvordan Tur-og Treningskompis, som inkluderer praktisk tilrettelagte friluftlivsbaserte aktiviteter,

  • kan bidra til økt samarbeid/ samhandling mellom offentlig og frivillig sektor om oppgaver knyttet til barn, unge og unge voksne med nedsatt funksjonsevne.
  • kan bidra til at personer med funksjonsnedsettelser i større grad får anledning til å være fysisk aktive og deltakende sammen med andre i uterommet og i lokaliteter der de regelmessig kan utfordre seg selv og sin kapasitet, både fysisk og sosialt.
  • kan være en metode for å sikre gamle og nye støttekontakter den kompetanse de trenger for å kunne bidra til å gjøre hverdagen for barn, unge og unge voksne med funksjonsnedsettelser til en aktiv, positiv, trygg og meningsfull hverdag sammen med andre.
  • kan bidra til å styrke kvaliteten i organiseringen av den lovpålagte støttekontaktvirksomheten i kommunene, til beste for brukerne.

Ansvarlig for evalueringsundersøkelsen er Dag Ofstad, Phd, (som fram til 31.12.18 var leder for Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser).

Rapporten sammenfatter og diskuterer de funn undersøkelsen har gitt. Innsikten den gir, drøftes med utgangspunkt i de ovennevnte forskningsspørsmål. Den gir en anbefaling for hvordan kommunene kan ivareta sitt ansvar for tilrettelegging av støttekontakttjenester og hvordan man kan styrke utøvelsen av støttekontaktarbeid i kommunene ved en regelmessig gjennomføring av kunnskaps – og kompetansehevingstiltak.

Rapporten konkluderer med at det er betydelig behov for denne type kurs i kommunene, som pr. i dag ikke har noen sertifiseringsordninger for støttekontakter. Kommunene har et lovpålagt ansvar for å tilby støttekontakttjenester til personer med behov for langvarige koordinerte tjenester, samt tilby opplæring, veiledning og økonomisk tilrettelagte ordninger for disse. Tur og treningskompiskonseptet er i så måte vurdert å være et viktig bidrag til å og sikre kvaliteten i dette kommunale tjenestetilbudet.

Last ned evalueringsrapporten her: Evalueringsrapport_tur-og_treningskompis.pdf