Sigrid Elise Wik er forsker ved NTNU Samfunnsforskning

Sigrid Elise Wik.jpg

Unge med funksjonsnedsettelser ønsker seg arbeid, men blir fortsatt ofte stående utenfor. Arbeid er den viktigste faktoren for gode levekår, og yrkesdeltakelse er knyttet til goder som lønn, fellesskap, meningsfull aktivitet, økt livskvalitet og deltakelse i samfunnet. 91 000 personer med funksjonsnedsettelser som er uten sysselsetting ønsker seg en jobb.  Å sysselsette flere med funksjonsnedsettelse har vært en sentral politisk målsetting i flere år, og med et spesielt fokus på de unge. Som ung med en funksjonsnedsettelse er man særlig sårbar for aldri å komme over terskelen til arbeidslivet,  og man kan tidlig få et marginalisert forhold til arbeidslivet og bli avhengig av stønaden. Likevel ser vi i dag at mange unge over flere år er mottakere av helserelaterte ytelser i overgangsfasen mellom utdanning og arbeid. I studien til Wik studeres unge med funksjonsnedsettelser som er i lange forløp på NAV. Det stilles spørsmål til hva tiden går til, hvordan de opplever avklaringsforløpet og hva de tenker om egne muligheter i arbeidslivet.

Sammendrag

Wik har gjort en kvalitativ studie av 12 unge med funksjonsnedsettelser i lange avklaringsforløp på NAV (lengre enn 3 år). Studien belyser problemstillingene: Hvordan brukes tiden i NAV-systemet og hvilke konsekvenser har dette for de unges tro på arbeid? Studien avdekker at noen kaster bort mye verdifull tid på venting og retningsløse tiltak, mens andre trenger å få lov å bruke tid til usikkerhet, sykdom og behandling. De unge mister ikke motivasjonen for arbeid, men ambisjonene senkes når helseutfordringene eller motgangen i NAV-systemet blir for mye. Arbeidsavklaringspenger fremstår ikke som rett ytelse for gruppen, grunnet denne ordningens korte varighet og fraværet av tett oppfølging.

Nøkkelord: arbeidsavklaring, funksjonshemming, unge voksne, NAV, tid

Artikkelen gir et godt bilde av ulike utfordringer som mennesker med ulike funksjonsnedsettelser møter i NAV-systemet, og understreker at mennesker med funksjonsnedsettelse må møtes individuelt for at drømmen om arbeid kan realiseres. 

Du finner fullversjon av artikkelen ved å trykke her.

Kilde

https://samforsk.no/publikasjoner/unge-med-funksjonsnedsettelser-i-lange-forlop-pa-nav

https://www.idunn.no/spa/2019/04/unge_med_funksjonsnedsettelser_i_lange_forloep_paa_nav


 

Sigrid Elise Wik er Forsker 3, ved Mangfold og Inkludering, NTNU Samfunnsforskning