Muligheten for å reise på ferie er ikke en selvfølge for alle. Det gjelder særlig personer med omfattende ledsagerbehov. Temaet blir i liten grad aktualisert i norsk sosialpolitikk, i profesjonsutdanningene og i kommunene. I Norge har vi svært lite skriftelig informasjon om hvordan fagpersoner eller andre kan gi støtte til mennesker med funksjonsvariasjoner under planlegging og gjennomføring av ferie (Midtsundstad & Storbukås, 2020). https://stiftelsensor.no/nyheter/item/utviklingshemmedes-muligheter-for-ferie

Collage med fire bilder som illustrerer ferie

Mangelen på politisk oppmerksomhet, litteratur og informasjon gjør utfordringene usynlig både for gruppen som trenger tilrettelegging og de som skal tilrettelegge. Nasjonalt kompetansemiljø for utviklingshemmede (NAKU) gjennomførte i 2022 et søk etter internasjonale artikler om temaet. Den synliggjør også at det er lite internasjonal forskning on ferie, reisevirksomhet og utviklingshemming. https://naku.no/kunnskapsbanken/utviklingshemming-og-ferie

Prosjektet gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom Solgården, VID vitenskapelige høyskole og knutepunktet Fritid for alle ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Arbeidet har blitt forsinket grunnet Covid-19. Prosjektet startet opp høsten 2019 og planlegge avsluttet i løpet av høsten 2023.

Metode

I første del av prosjektet ble det gjennomført en litteraturstudie og fokusgruppeintervjuer med personer med utviklingshemming, ansatte i kommuner og pårørende. I andre del av prosjektet har vi valgt å ha et inkluderende forskningsdesign. Det ble etablert et forskerteam med 2 forskere og 4 medforskere som har arbeidet sammen for bl.a. å analysere datamaterialet, og finne frem til hvordan vi skal formidle funn fra dette forskningsarbeidet.

Datainnsamlingen i begge fasene har blitt meldt inn til SIKT og har fått tilrådning.

Publisering 

Funn fra forskningsprosjektet vil bli presentert i SOR-Rapport nr. 6 i 2023 som utgis som et temanummer om ferie.


Logoene til VID, Solgården og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser