Omslag - Effekt og pædagogisk indsats ved inklusion af børn med særlige behov i grundskolenOppdragsgiver var Ministeriet for Børn og Undervisning, som bl.a. har til oppgave dels at tilrettelegge rammene for den beste praksis for inklusjon i grunnskolen dels å følge og innarbeide forskning om effekt av inkluderingstiltak.

Prosjektet fant frem til i alt 279 studier. Disse ble redusert til 65 studier publisert i 75 referanser med publiseringstidspunktet fra år 1994. Studiene har undersøkt både faglig utbytte og sosial kompetanse og holdninger, enten i forhold til elever med særlige behov eller i forhold til allmennelever i grunnskoler, der hvor de arbeider med inklusjon. 43 av disse studier blev vurdert til å være av medium eller høy forskningskvalitet og disse studiene ble lagt til grunn for analysen.

Camilla Brørup Dyssegaard, Michael Søgaard Larsen og Neriman Tiftikçi som har gjennomført studien konkluderer med at det er mulig å inkludere elever med særlige behov i allmenundervisningen, og det kan ha en positiv effekt på alle elevers faglige og sosiale utvikling. Det krever, at lærerne har adgang til videreutdanning, ressurspersoner og kjennskap til undervisningsmetoder og intervensjonstiltak, som er målrettet mot elever med særlige behov.

Forskningskartleggingen er gjennomført på et grunnlag som er beskrevet i Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforsknings Konceptnotat, samt notat om forskningskvalitet. Kunnskapen er utviklet ved å gjennomgå en rekke trinn og prosesser på en eksplisitt og transparent måte.  Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning har å anvende et dataprogram for bearbeiding av data som heter, EPPI Reviewer.

Her kan du finne rapporten i sin helhet:
http://edu.au.dk/fileadmin/edu/Udgivelser/Clearinghouse/Review/review_inklusion_2013.pdf