Bilde av et barn på en benk, man ser bare fra knærne og ned.

Spørsmål og svar

Autisme og gym

Gutt på 14 år som har en mild grad av autisme. Han strever med å klare å delta i gymtimer sammen med hele klassen fordi det blir mye regler og støy, og han klarer ikke følge med på alt.

Bilde av et foreldrepar kledd i sykehusklær som ser ned på noen som er utenfor bildet, kanskje et barn i en sykehusseng

Lærings- og mestringstilbudet Starthjelp

25. januar 2018

Starthjelp retter seg mot foreldre som nylig har fått barn (0-6 år) med nedsatt funksjonsevne eller langvarig sykdom. Denne nettsiden er til støtte for fagpersoner og foreldrerepresentanter som ønsker å få mer informasjon om eller tilby Starthjelp.

Bilde av omslag i bokserien, fremhevet Fritid sammen med andre

Boklansering!

Fritid sammen med andre - Tilrettelagte fritidstjenester i endring

11. januar 2018

15. januar inviterte Fagbokforlaget til lansering av den nye boka Fritid sammen med andre, på Askøy bibliotek.

Skjermbilde av nettsiden til knutepunktet Fritid for alle

Fritid for alle videreføres

10. januar 2018

Helsedirektør Bjørn Guldvog lanserte for 10 år siden knutepunktet Fritid for alle. Prosjektet ble organisert med utgangspunkt i Stortingsmelding nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening. Målene som ble satt for satsningen er innfridd, men behov og endringer innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse gjør at arbeidet videreføres som en integrert del av arbeidet ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Bilder av fargerik vimpelrekke

Markeringen av FNs internasjonale dag for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Gode skole- og utdanningsløp for personer med nedsatt funksjonsevne – er det mulig å få til?

18. desember 2017

Skole er avgjørende for utvikling og deltakelse i oppveksten og senere arbeidsliv. Vi vet at mange unge funksjonshemmede ikke fullfører skolen og har utfordringer med å komme inn i arbeidslivet. Hvordan skal vi sørge for at flere funksjonshemmede fullfører skoleløpet? Hva er de gode løsningene for å få til faglig og sosial inkludering i skolen?

Ingressbilde til veileder om oppfølging av personer med store og sammensatte behov

Ny veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov

05. desember 2017

Helsedirektoratet har utviklet en veileder for oppfølging av pasienter og brukere med store og sammensatte behov for helse- og omsorgstjenester.

Mann som sitter i et mørkt rom foran et vindu

Unge med nedsatt funksjonsevne har dårligere livskvalitet

05. desember 2017

Bare 40 prosent av unge funksjonshemmede er stort sett fornøyde med livet og synest det de driver med er meningsfylt. Det er halvparten av tallet for resten av befolkningen.

Kjelkehockey  - Alexander Lyngroth (tv) mot Ola Bye Øiseth (th)

Vil ha flere funksjonshemmede med i idretten

04. desember 2017

Rundt 10 000 funksjonshemmede er med i idrettslag i Norge. Norges idrettsforbund jobber tett sammen med særforbundene for å få med enda flere barn, unge og voksne i regelmessig fysisk aktivitet i lokale lag og foreninger.

Ingressbilde til rapport om levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder

Kartlegging av levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder.

15. november 2017

Ny forskningsrapport fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Nordens Velferdssenter (NVC)

Ung jente som holder en bamse opp i lufta

En voldsfri barndom

09. november 2017

Hovedprosjektet til Barneombudet i 2018 og 2019 er å jobbe for at barn skal sikres en voldsfri barndom.

Ung mann i rullestol

Rundskriv I-5/2017 «Om å utrede potensialet for rehabilitering»

Ta med brukerne og kartlegg deres ressurser og muligheter til å mestre egen hverdag, før det iverksettes tiltak som kompenserer for tap av funksjonsevne!

19. oktober 2017

Helse- og omsorgsdepartementet la 24. juli 2017 frem et rundskriv «Om å utrede potensialet for rehabilitering».

Bilde av gutt i basseng med alvorlig blikk

Frokostmøte 25. oktober 2017

Idrett for alle….eller??? – Om inkludering i Norsk idrett

12. oktober 2017

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser arrangerte frokostmøte på Litteraturhuset i Oslo, 25. oktober, 2017.

 

Bilde av en jente som holder en død blomst

Brukermedvirkning gir best tjenester til utsatte barn og unge

27. september 2017

SINTEF Helse har kommet med en rapport hvor de har sett på suksesskriterier og barrierer på veien mot mer helhetlig tjenestetilbud. Rapporten har fått tittelen Evaluering av samhandlingstiltak rettet mot utsatte barn og unge.

Illustrasjon som viser en tegning av to barn som har fått munnen malt over med svart

FNs barnekonvensjon

Med rett til å bli hørt

26. september 2017

Norge må levere rapporter til FNs barnekomité med jevne mellomrom. Slik overvåker komiteen at alle land oppfyller FNs barnekonvensjon. Norge leverte sin femte og sjette rapport i 2016. 26. september 2017 ble denne supplert med tre rapporter: fra Barneombudet, Forum for barnekonvensjonen og en helt egen rapport fra barn og unge selv.

Bilde av ungdommer som er med i en tautrekkingskonkurranse

Seminar på Norges Idrettshøgskole

Fysisk aktivitet og funksjonshemming

13. september 2017

Seminaret "Fysisk aktivitet og funksjonshemming" er rettet mot ansatte i rehabiliteringsinstitusjoner, idretten, frivillige organisasjoner og skoler som jobber med personer med nedsatt funksjonsevne.

Bilde av ung gutt som ser tankefull ut

NTNU Samfunnsforskning

Hva skjer med barn som ikke passer inn?

08. september 2017

Det er nærliggende å tenke at ensomme barn blir innesluttede og resignerte. Forskning viser at det er mer nyansert enn som så.

Ingressbilde av Mestre hele livet - Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022)

Mestre hele livet

06. september 2017

Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022) er underskrevet av syv ministere. Målet og ønsket er at denne skal bidra til å rette oppmerksomhet rundt tiltak som vil skape et samfunn som fremmer mestring, tilhørighet og opplevelse av mening.

Bilde fra Århus i Danmark

18. september 2017

Seminar "Uderehabilitering - et fagligt indspark"

23. august 2017

RehabiliteringsforumDanmark, MarselisborgCentret og Handicapidrættens Videnscenter inviterte til seminar om uterehabilitering i Århus i Danmark. Det ble en dag med faglige innspark, som merker opp banen for uterehabilitering, og samlet fagpersoner med interesse for utendørs rehabilitering.

Ingressbilde til Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Klarere krav til ledelse

12. juli 2017

God ledelse er en forutsetning for å kunne gi gode helse- og omsorgstjenester. Nå kommer klarere krav til lederskap i helse- og omsorgstjenesten.

Bilde av gutt i basseng med alvorlig blikk

Nasjonal forskningskonferanse innen habilitering

03. juli 2017

Nasjonal forskningskonferanse innen habilitering 2017 fant sted 26.oktober på Gardermoen.

Illustrasjon av figurer i ring rundt lyspære

Ulikheter gir muligheter

03. juli 2017

Forprosjektet Ulikheter gir muligheter er ferdigstilt. Forprosjektet har vært delfinansiert av Helse Nord RHF sine øremerkede midler til Nasjonale tjenester. Oppdraget var å utvikle et hovedprosjekt i den hensikt å styrke samhandling mellom pasienten, hans/hennes lokale nettverk, kommunen og spesialisthelsetjenesten før, under og etter habiliterings- og rehabiliteringsopphold.

Illustrasjon av person i sykeseng

Lillehammer, 16. – 17. oktober 2017

Nasjonal konferanse om brukermedvirkning i forskning

29. juni 2017

Brukermedvirkning i forskning er et tema med økende aktualitet både internasjonalt og her i landet.

Ingressbilde til rapporten deltakelse og mangfold

Ny strategiplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser

19. juni 2017

Personer med funksjonsnedsettelser har rett på gode og helhetlige tjenester og likeverdige liv. Derfor setter regjeringen i gang arbeidet med en ny strategiplan, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP).

Bilde av jente med en smarttelefon

Appbiblioteket.no

09. juni 2017

Appbibliotek.no er en nettside fra NAV om bruk av smartteknologi for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Bilde av en mobiltelefon som viser appen til DNT

En tilrettelagt turkalender for personer med utviklingshemming

09. juni 2017

Den Norske Turistforeningen (DNT) lanserte i februar en egen app som retter seg mot utviklingshemmede. Den fungerer som en oppslagstavle for planlagte aktiviteter. Den inneholder enkle tekster og symboler. Fagpersoner snakker om dette som et snakkeark.

Kveldsbilde av Royal Garden Hotell i Trondheim

Aktiv Ung konferansen 2017

Aktivitet, mestring og deltakelse

I 2017 arrangerte Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser sin årlige, nasjonale konferanse i Trondheim, fra 31. mai til 1. juni.

Jon Henrik Larsen og Erna Solberg under åpningen av MIKI senteret i Sjøvegan

Kompetansetjenestens ambassadør Jon Henrik Larsen med egen synlighetsbedrift

22. mai 2017

18. mai åpnet statsminister Erna Solberg MIKI-senteret på Sjøvegan - en synlighetsbedrift! På Sjøvegan var det det stelt i stand til folkefest.

Omslaget til veileder for saksbehandling om tildeling av helse- og omsorgstjenester i kommunene

Nytt e-læringskurs om tildeling av helse- og omsorgstenester i kommunane

09. mai 2017

God sakshandsaming er viktig for at dei som treng kommunale helse- og omsorgstenester skal få riktige tenester.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets, Bufdirs, logo

Nye nettsteder fra Bufdir

08. mai 2017

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet står bak bak mange nyttige nettsteder. Her presenteres tre av de nyeste.

Bilde av omslag i bokserien, fremhevet Aktiv omsorg

Samspill mellom kultur, aktiviteter, helse og trivsel

Aktiv omsorg

Aktiv omsorg er et satsingsområde for omsorgssektoren. En aktiv omsorg innebærer økt satsing på kultur og fritidsaktiviteter, hverdagsrehabilitering og på aktiv mobilisering av sosiale nettverk.

bilde av ettertenksom ung gutt

Oppvekstkonferansen 2017: Parallellsamfunnet - er det oss?

31. mars 2017

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet inviterte til konferanse om oppvekst i Norge med vekt på utenforskap og marginalisering.

Ingressbilde til Oppvekstrapporten 2017

Oppvekstrapporten 2017: Økte forskjeller – gjør det noe?

31. mars 2017

Barn er nå overrepresentert i lavinntektsstatistikken. Hva slags familier vokser disse barna opp i, hvordan har de det og hva slags fremtidsutsikter har de? Disse spørsmålene diskuteres i Oppvekstrapporten 2017, som ble lansert 30. mars på Bufdirs Oppvekstkonferanse 2017.

Omslaget til Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017-2019)

16. mars 2017

Opptrappingsplanen retter seg i hovedsak mot brukere med funksjonsnedsettelser, og peker på hovedutfordringene på habiliterings- og rehabiliteringsfeltet.

Bilde av fruktfat

Frokostmøte 24. april 2017

Perspektiver på brukermedvirkning ved tildeling og bruk av aktivitetshjelpemider

02. mars 2017

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser inviterte til frokostmøte, mandag 24. april 2017, på Litteraturhuset i Oslo.

School-In

Hvordan påvirker lokalmiljøet skolens inkludering?

30. januar 2017

I innovasjonsprosjektet School-In som er finansiert av Norges Forskningsråd vil en se nærmere på hvilken betydning lokalmiljøet har for inkluderingen i skolen.

Deltakere på tur- og treningskompiskurs.

Prosjektet "Tur- og treningskompis"

27. januar 2017

Nordland idrettskrets samarbeider med Forum for Natur og Friluftsliv, Valnesfjord Helsesportssenter, Nordland fylkeskommune og kommunene i fylket med å rekruttere og tilby kurs for alle som ønsker å lære mer om å tilrettelegge aktive fritidstjenester for andre.

Veileder for pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

13. januar 2017

Helsedirektoratet har publisert Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Veilederen omfatter alle pårørendegrupper, uavhengig av pasienten eller brukerens diagnose, og inkluderer eldre, voksne, barn og ungdom som pårørende.

Skjermbilde av nettsiden til prosjektet Fælles om fritiden

Fælles om Fritiden

06. januar 2017

Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH) i Danmark har som mål å etablere et tilbud i kommuner hvor en engasjerer frivillige til å være fritidsguider inn i aktiviteter for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Bilde av blyantspisser i mange farger

Oppfølging av frivillighetserklæringen

12. desember 2016

Mandag 5.desember 2016 hadde kulturminister Linda Hofstad Helleland invitert KS, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og Frivillighet Norge, til det årlige kontaktmøtet for å følge opp regjeringens frivillighetserklæring.

Forsiden til rapporten Det handler om samhandling

Rapport Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Lav, tilfeldig og personavhengig kunnskap og kompetanse?

30. november 2016

«Det handler om samhandling! Kartlegging av kompetanse og tilbud om aktivitet og deltakelse innen habilitering for barn og unge i kommuner og i spesialisthelsetjenesten». Rapport utført av Nordlandsforskning 2015

Bilde av kaffe og rundstykker

Frokostmøte 1. desember 2016

Inkludering / aktivisering i skolen for barn og unge med funksjonsnedsettelser

14. november 2016

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser inviterte til frokostmøte, torsdag 1. desember 2016.

Tegning av en ape som knekker en nøtt med en stein

Mestring med Funkis

03. november 2016

Mestring med Funkis er et brukerstyrt mestringskurs utviklet av Studieforbundet Funkis. Det er diagnoseuavhengig, og går ut på at mennesker med ulike helseutfordringer og livssituasjoner hjelper hverandre med å sette ord på vanskeligheter og hindringer.

Anders Midtsundstad mottar SOR-prisen 2016

SOR-prisen 2016 til Anders Midtsundstad!

01. november 2016

Stiftelsen SORs fag- og forskningsfond har som formål å støtte fagutvikling og forskning som kan tjene til større forståelse av utviklingshemning og føre til bedre metoder for forebygging, behandling, opplæring og aktiv deltakelse i hverdagen. Fondet deler ut SOR-pris – en stimuleringspris til personer som over tid har sett betydningen av å styrke livskvaliteten for utviklingshemmede og andre med nedsatt funksjonsevne. Anders Midtsundstad ble den verdige mottaker av prisen i 2016!

Bilde av gutt i basseng med alvorlig blikk

"La kronisk syke barn slippe kopping!"

18. oktober 2016

Norsk Barnelegeforening ber alternative behandlere bruke fornuft – og ikke belaste kronisk syke barn med smertefulle uvitenskapelige metoder.

Ingressbilde for video fra Arctivity 2016

Herlig video fra Arctivity 2016

14. oktober 2016

Arctivity er et landsdekkende barmarkstilbud som vil fremme like muligheter for deltakelse i idretts- og friluftsaktiviteter. Målgruppe er personer over 16 år med fysiske funksjonsnedsettelser. Her får vi en flott smakebit på hvordan 2016 artet seg.

Bilde av et barn i en sitski og en voksen som styrer, bak.

Nytt nasjonalt program innen aktivitetshjelpemidler

03. oktober 2016

Valnesfjord Helsesportsenter, Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser og Beitostølen Helsesportsenter er tildelt i overkant av 3 millioner kroner av Stiftelsen Sophies Minde til gjennomføring av første fase i et nasjonalt FoU-program knyttet til aktivitetshjelpemidler. Dette er et ledd i en større nasjonal satsing innenfor helsesportområdet (Prosjektet Delta 2022).

Ingressbilde til artikkel om Tjenestilbudet til familier som har barn med funksjonsnedsettelser

Rapport fra NOVA

Tjenestilbudet til familier som har barn med funksjonsnedsettelser

27. september 2016

Foreldre til barn med funksjonsnedsettelser opplever ofte at informasjonen om hjelpesystemet og tjenestene er mangelfull og tilfeldig. De må da selv finne ut av hvordan de skal skaffe seg hjelp, noe som kan føre til en skjevfordeling av hjelpen.

Bilde av omslag i bokserien, fremhevet Aktiv i eget liv

Muligheter på ulike livsarenaer for mennesker med utviklingshemming

Aktiv i eget liv

Mennesker med utviklingshemming utgjør en gruppe som trenger andres oppmerksomhet og innsats for å oppleve selvbestemmelse i sin deltakelse på de ulike livsarenaene.

Ingressbilde til brosjyren, Alle barn har rett til en god oppvekst

Brosjyre og film fra Bufdir på fem språk

"Alle barn har rett til en god oppvekst"

09. september 2016

Bufdir har laget brosjyrer om tjenestetilbud og rettigheter til minoritetsfamilier som har barn med funksjonsnedsettelser.

Bilde av Sondre med CP som er kommet til topps ved hjelp av klassekamerater og dedikerte lærere

Klassen tok Sondre til topps i rullestol

08. september 2016

Ved hjelp av en spesialstol, en entusiastisk lærer og 21 viljesterke klassekamerater fikk Sondre Støckert (13) toppturen han hadde drømt om.

Omslagsbilde til boka Sett, hørt og forstått?

Boklansering

Sett, hørt og forstått? Om profesjonelle møter med unge i sårbare livssituasjoner

25. august 2016

«Sett, hørt og forstått? Om profesjonelle møter med unge i sårbare livssituasjoner» er redigert av Reidun Follesø og Catrine Torbjørnsen Halås, begge tilknyttet Nord universitet, og Cecilie Høj Anvik ved Nordlandsforskning. Boka har sitt utspring i forskningsgruppa «unge i risiko» ved Nord universitet, og et langvarig samarbeid mellom universitetet og Nordlandsforskning.

Omslaget til magasinet Familieveiviser

Familieveiviser - For barn, unge og deres familier

22. august 2016

Da Prosjekt Familieveiviser (2008–2010) ble avsluttet ga Helsedirektoratet ut et magasin som sammenfatter og formidler erfaringene fra de åtte delprosjektene.

Bilde av hender som holder en halvspist donut med sukker på

Hvordan hjelpe overvektig ungdom best mulig?

19. august 2016

Forekomsten av fedme blant barn og unge øker verden over. Stadig flere bruker mat som premiering, trøst eller som en slags flukt fra hverdagen – med overvekt som resultat. Hvordan man hjelper de som er utsatt, skal forskerne nå finne ut av.

Bilde av førsteamanuensis Anne Mari Undheim ved NTNU

Læreren er den aller viktigste

Både mobber og mobbeoffer sliter med å takle livet

19. august 2016

Barn og ungdom som mobber eller er mobbeoffer møter stress og vanskelige situasjoner på den samme måten. Begge har også like dårlig sosial kompetanse. Det viser to studier ved NTNU.

Illustrasjon som viser ulike former for frivillig arbeid

Frivillig.no

Rekruttering til frivillighet

19. august 2016

Frivillig.no er er portal for å knytte frivillige lag og foreninger sammen med frivillige bidragsytere, gjennom reelle gjøremål og spesifikke oppdrag.

Tegning av person som sitter ved et skrivebord

Undersøkelse i 2016 i regi av Unge Funksjonshemmede

Hva er din erfaring med folkehøyskoler?

19. august 2016

Unge funksjonshemmede inviterte i 2016 medlemsorganisasjonene sine til å delta i en undersøkelse om tilgjengelighet til, og tilrettelegging av, folkehøyskoler.

Ingressbilde til artikkel om Masteroppgaven Stigmateori i praksis

Masteroppgave i sosiologi

Stigmateori i praksis

09. august 2016

I november 2015 leverte Sofie Paulsen sin Masteroppgave i sosiologi, "Stigmateori i praksis – En kvalitativ studie av foreldres refleksjoner og tanker om sine fysisk funksjonshemmede barn".

Illustrasjon til sak om ungdomshelse. Jente foran gul vegg.

"Vi føler oss oversett i vår egen strategi"

05. juli 2016

Leder i Unge Funksjonshemmede, Camilla Lyngen, og leder i Barnesykepleieforbundet, Kirsti Haugstad, skriver i en kronikk i Aftenposten 2. juli 2016, at de føler seg oversett i sin egen strategi, «Ungdomshelsestrategien».

Ingressbilde til artikkel om Masteroppgaven At nå nye højder

Masteroppgave i spesialpedagogikk

At nå nye højder

29. juni 2016

Lene Fisker Brogaard har skrevet sin masteroppgave i spesialpedagogikk med tittelen "At nå nye højder – Deltagelse på Arctivity. Hvordan risikosportaktiviteter bidrager til mestring og mening hos mennesker med fysiske funktionsnedsættelser."

Bilde av en voksen mann og en ung gutt med Down syndrom som ser på hverandre og smiler bredt

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten - Høring

28. juni 2016

Høring om Helsedirektoratets arbeid med veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten er ute nå.

Logoen til drop-in metoden

Drop-In metoden – beskrives som et viktig metodeverktøy dersom du har bekymring for en elev

22. juni 2016

I Helsedirektoratet har det i en del år vært satset på psykisk helse i skolen. Dersom du er bekymret for en elev, kan du, via hjemmesiden til Helsedirektoratet, få råd og veiledning om hvordan du kan oppdage og følge opp en elev som ikke har det bra.

Logoen til søkeverktøyet Fritidsnätet

Godt søkeverktøy etter fritidstilbud

21. juni 2016

I Stockholm ønsket en at alle barn og unge skal få mulighet til å prøve ulike fritidsaktiviteter. De har derfor utviklet et søkeverktøy som presenterer fritidstilbud for unge i alderen 7 – 25 år som trenger ekstra støtte.

Skjermbilde av nettsiden til knutepunktet Fritid for alle

Faglig knutepunktansvar for feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse

15. juni 2016

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser har ansvaret for å følge opp feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse, nasjonalt. Satsingen gjennomføres i et nært samarbeid med Helsedirektoratet.

Tegninger fra omslaget til Regjeringens strategi for ungdomshelse

Regjeringens strategi for ungdomshelse 2016–2021

Ungdomshelsestrategien

15. juni 2016

Norges første ungdomshelsestrategi har som mål å hjelpe unge til å mestre egne utfordringer og leve gode liv. Syv departementer står bak strategien.

Ingress_inkluderende_kroppsoeving

Inkluderende kroppsøving

15. juni 2016

Med denne boka ønsker forfatterne å bidra til at fremtidens kroppsøvingslærere skal kunne reflektere over og analysere sin egen undervisningspraksis med sikte på å skape rom for inkludering, slik at alle elever får erfare utfordringer og læring ut ifra sine forutsetninger.

Ingressbilde til artikkel om relansering av aktivung.no

aktivung.no - ny og bedre

14. juni 2016

Den 15. juni relanserte, Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, sitt nettsted aktivung.no.

Logoen til Tilgjengelighet Kultur-Norge

Tilgjengelighet Kultur-Norge

14. juni 2016

Interesseorganisasjonene Norske Konsertarrangører og Norske Festivaler vil gjennom prosjektet Tilgjengelighet Kultur–Norge gjøre kulturarenaer mer tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Arctivity 2015. Bilde av klatrer med benprotese

Arctivity

14. juni 2016

Arctivity er et landsdekkende barmarkstilbud som vil fremme like muligheter for deltakelse i idretts- og friluftsaktiviteter. Målgruppe er personer over 16 år med fysiske funksjonsnedsettelser.

Skjermbilde av Bufdirs side om råd for funksjonshemmede

Kommunale og fylkeskommunale råd for personer med nedsatt funksjonsevne

14. juni 2016

Rådene for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal gi råd, drøfte saker, informere og samordne, og bidra til å gi funksjonshemmede en bedre hverdag.

Illustrasjon av unger kledd for ulike fritidsaktiviteter

ALLEMED – nytt verktøy

14. juni 2016

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge har utviklet et verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle unge i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet kan brukes til å skape diskusjoner og til å finne ut hva som skal gjøres for å få alle med.

Tre polaroidbilder av barn engasjert i ulike fritidsaktivteter

Fritidserklæringen – en felles innsats for fritidsaktivitet til alle barn

14. juni 2016

Staten, kommunene og frivilligheten går nå sammen om en felles innsats for at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal få mulighet til å delta jevnlig i én organisert fritidsaktivitet.

Forsidebilde av rapporten Sosiale forskjeller i unges liv

Rapport fra NOVA

Store sosiale forskjeller blant unge

14. juni 2016

En ny rapport som bygger på data fra lokale ungdomsundersøkelser (Ungdata) viser at ungdom fra høyere sosiale lag oftere enn andre deltar i organiserte fritidsaktiviteter, mens ungdom fra lavere sosiale lag bruker mest tid på ulike skjermbaserte aktiviteter.

Ingressbilde Meld. St. 26 Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet

Meld. St. 26 (2014-2015)

Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet

14. juni 2016

Den 7. mai gikk en tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet til Stortinget. Meldingen omhandler forslag til hvordan den kommunale helse- og omsorgstjenesten kan utvikles for å møte dagens og fremtidens utfordringer. Forslagene omhandler tiltak som skal legge til rette for en flerfaglig og helhetlig kommunal helse- og omsorgstjeneste, med god kvalitet og kompetanse.

Bilde av ungdommer som er med i en tautrekkingskonkurranse

Ny samarbeidsavtale

14. juni 2016

En samarbeidsavtale er nylig blitt inngått mellom UiT Norges arktiske universitet,  Campus Harstad, Avdeling for vernepleie og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser - Aktiv Ung

Bilde av omslaget til Fysioterapeuten nr. 3.16 om trening og læring

Malin trener inn skolefagene

13. juni 2016

15 år gamle Malin Nyrud på Fauske trener teorifagene inn. Hun har Williams' syndrom og har et enormt utbytte av et spesialopplegg for trening og læring som fysioterapeut Ann Iren Kårtveit og spesialpedagog Wenche Hævaker har utarbeidet.

Bilde av Simon Flack som presenterer tilgjengelighetsappen Moveasy

Moveasy - app for tilgjengelighet

06. juni 2016

Under konferansen «Utstyrt for fremtiden?» ble tilgjengelighetsappen Moveasy lansert. Den skal gjøre det enklere for personer med funksjonsnedsettelser å delta på linje med andre.

Bilde av barn som er med på tautrekkingskonkurranse

Statusrapport forprosjektet Ulikheter gir muligheter

02. juni 2016

Forprosjektet Ulikheter gir muligheter handler om å øke aktivitet og deltakelse for barn, unge og unge voksne med funksjonsnedsettelse gjennom å finne gode modeller for samhandling mellom spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste. Forprosjektet skal ende opp i en søknad om et hovedprosjekt, hvor modellene skal prøves ut. Målgruppen er barn, unge og unge voksne som er tilknyttet habiliteringstjenesten og/eller har opphold ved rehabiliteringssenter.

Bilde av omslaget til Aktiv Ung konferansemagasin 2016

"Utstyrt for fremtiden?" 4.- 5.februar 2016

Nytt konferansemagasin!

26. april 2016

Årets utgave av konferansemagasinet "Aktiv Ung" har tittelen "Utstyrt for fremtiden?". 

Ingressbilde til artikkel om Evaluering av prosjekter for å styrke fritiden i habiliteringstjenester for barn og unge

Evaluering av prosjekter for å styrke fritiden i habiliteringstjenester for barn og unge

12. januar 2016

Ipsos MMI har på oppdrag fra Helsedirektoratet evaluert 18 kommunale prosjekter hvor en har arbeidet for å sikre barn og unges deltakelse i selvvalgte kultur- og fritidsaktiviteter. Prosjektene ble gjennomført i tidsperioden 2009-2014. Tilskuddsmidlene ble gitt som et ledd i utvikling av habiliteringstjenester til barn og unge.

 

Ny veileder Rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

02. oktober 2015

Brukere og pasienter skal få tilbud om rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator i samsvar med sine behov. For å bidra til dette har Helsedirektoratet laget en elektronisk veileder.

 

Ellen Berg Svendby «Jeg kan og jeg vil, men jeg passer visst ikke inn»

08. juli 2015

"Jeg kan og jeg vil, men jeg passer visst ikke inn": En narrativ studie om barn og unges erfaringer med kroppsøvingsfaget når de har en sjelden diagnose (fysisk funksjonshemning). Avhandling (doktorgrad) av Ellen Berg Svendby - Norges idrettshøgskole, 2013

Bilde av Svein Bergem

PhD ved Aktiv Ung

09. juni 2015

Svein Bergem skal fremover jobbe med en PhD på tema "Aktivitetshjelpemidler, kunnskap og sosial deltagelse"

Illustrasjon med fargeglade barn

Prosjekt ”Ulikheter gir muligheter”

09. juni 2015

Helse Nord innvilger 250000.- til forprosjektet ”Ulikheter gir muligheter”.

 

Arild - "The Red Dancer"

26. april 2015

Tok Nordland UKM fylkesmønstring (Ungdommens Kulturmønstring) med storm!

 

Ungdom med sjelden diagnose?

07. april 2015

Delta i Unge funksjonshemmedes prosjekt om ungdom med sjeldne diagnoser!

 

Kurs i Drop-In i Elverum kommune

20. mars 2015

Elverum kommune holdt 18.-19. mars, 2015, Drop-In-kurs for de som jobber med barn og ungdom i kommunen.

 

Ambassadørene våre!

18. mars 2015

Med et korps av ambassadører vil Aktiv Ung sette unge med funksjonsnedsettelse på dagsorden. De fire første ble utnevnt på konferansen “Ulikhet gir mulighet” i desember 2015.

 

Nasjonalt råd for fysisk aktivitet

17. mars 2015

Seniorrådgiver Jakob Djupvik ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser er representert i Nasjonalt råd for fysisk aktivitet.

 

Oppvekst med funksjonshemming – familie, livsløp og overganger

09. mars 2015

Professor Jan Tøssebro har fulgt familier til barn med funksjonshemming fra barna var små og fram til overgang til voksen alder. I åtte korte filmer, sortert på tema, deler han mange av sine interessante funn.

Bilde av glade barn i en kroppsøvingstime

Forskningsprosjekt Inkludering i kroppsøvingsfaget

06. mars 2015


Terese Wilhelmsen og Marit Sørensen ved Norges Idrettshøgskole (nih) var ansvarlig for et forskningsprosjektet "Inkludering i Kroppsøvingsfaget".

 

Gode råd om hørsel i skolen

06. mars 2015

I filmen ”Glem det! – En film om å være hørselshemmet i videregående skole” forteller Camilla om hvordan det er å ikke høre når hun sitter i klasserommet.

 

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten på trappene!

05. mars 2015

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser er med i Helsedirektoratets ressursgruppe for ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten.

 

”Likeverdige helsetjenester i samiskspråklige kommuner”

04. mars 2015

Prosjektet vil også gi noen pekepinner på helsetjenesten til barn og unge med funksjonsnedsettelse i samiskspråklige kommuner.

 

Gratis temakvelder for støttekontakter og besøkshjem i Stavanger kommune

03. mars 2015

Stavanger kommune arrangerer hver vår gratis temakvelder for støttekontakter og besøkshjem i kommunen. Det er populært å delta på temakveldene, og de ansatte gleder seg alltid til oppgaven!

Logoen til Funkis Snowboardklubb

Funkis Snowboardklubb

06. februar 2015

Klubben ble startet vinteren 2012 på Tryvann i Oslo. Hovedmålet er å øke rekrutteringen, integreringen og tilretteleggingen av snowboard landet rundt.

 

Ny bok om Asperger

27. oktober 2014

Snart kommer Gustav Kois tredje bok om Asperger syndrom/autismespekterforstyrrelser. 64-åringen fra Arendal fikk selv diagnosen i 2009. – Jeg håper bøkene mine skal gi folk et mer nyansert syn på Asperger, sier han.

 

Videreutdanning for tilretteleggere

27. oktober 2014

Arbeider du med å tilrettelegge fritid for andre? Da er kanskje denne etterutdanningen noe for deg: "Organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige". Studiestart i Oslo og Bergen på nyåret.

 

Grenseløse idrettsdager 2014

01. oktober 2014

Fra 2. oktober til 26. november arrangeres det "Grenseløse idrettsdager" på 15 forskjellige steder i landet. Her får funksjonshemmede får sjansen til å prøve ut en rekke idretter.

 

Idrett for funksjonshemmede

30. september 2014

31. oktober og 1. november 2014 kan du delta på konferansen "Idrett for funksjonshemmede" i Trondheim.

 

Utvikler apper for barn som trenger ekstra støtte

27. august 2014

Tromsøfirmaet Superplus utvikler apper som skal være til hjelp for barn med behov for ekstra støtte i hverdagen. Ideen kom fra gründerne Katrine Gulstad Pedersen og Roald Øien. Øien er selv far til åtte år gamle Madelen, som har autisme.

 

Vil inspirere ungdom til å delta mer

19. august 2014

#funkis2014. Det er navnet på en inspirasjonskonferanse for ungdom med funksjonsnedsettelser. Konferansen arrangeres på Valnesfjord Helsesportssenter 5. til 7. september. Den retter seg mot ungdom fra hele landet, og byr på både inspirerende påfyll og fysisk utfoldelse.

Logo Funkis 2014 og Nordland fylkeskommune

Bli med på #funkis2014

19. august 2014

Er du ung, funksjonshemmet og vil være med og påvirke samfunnet? #funkis2014 er en unik mulighet for faglig og sosialt påfyll! Dette er en nasjonal konferanse med et sterkt program. Det er fortsatt ledige plasser, men nå er påmeldingsfristen rett rundt hjørnet.

 

Inspirasjonsfilm om naturopplevelser

11. august 2014

1. september går startskuddet for det danske prosjektet «Vinden i ryggen». Sju personer med ulike funksjonsnedsettelser skal gjennom friluftsaktiviteter og leirliv teste egne krefter og finne løsninger på de utfordringene som oppstår. Det lages dokumentarfilm fra prosjektet.

 

Nettverksansvar til Aktiv Ung!

23. juni 2014

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser vertsskap for Nasjonalt forskningsnettverk innen habilitering.

 

Glem det!

12. mai 2014

I ungdomsårene er det viktigere enn noensinne at kommunikasjonen flyter lett og uanstrengt. Mange hørselshemmede elever i videregående strever med å få omgivelsene til å ta hensyn til at de hører dårlig. Det er lett å bli utenfor.

 

E-læring om hjelp hjemme

09. mai 2014

Prosjektet «Mitt hjem – Min arbeidsplass» handler om utfordringer med å motta hjelp hjemme og å gi hjelp i private hjem. E-læringsprogrammet omfatter seks filmer og et arbeidshefte.

 

Gladhistorie vekker oppsikt

04. april 2014

En jente med Williams’ syndrom har hatt en så oppsiktsvekkende god utvikling at Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser nå ønsker samarbeid med Frambu senter for sjeldne funksjonshemninger for å studere tilfellet nærmere.

 

Bokserie fra Aktiv Ung

03. april 2014

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser ble opprettet i 2012, ut fra en erkjennelse av dette er et kunnskapssvakt område. Særlig er det mangelfull kunnskap om hvilken effekt fysisk aktivitet kan ha for denne gruppens generelle aktivitet og deltakelse.

 

Bedre gym for barn med ADHD og autisme

21. mars 2014

Mer fysisk aktivitet og flere gymtimer i skolen er et mål. For barn med ADHD og autisme er gymtimene ofte en stor utfordring. Boken «Idræt flytter grænser» gir gode råd om hvordan idrettsaktivitet best tilrettelegges også for disse barna.

 

Dag Ofstad til Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

11. februar 2014

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser har fått ny sjef.

 

Den ubrukte arbeidsstyrken

05. desember 2013

"At så mange funksjonshemmede ikke er i jobb, er totalt meningsløst samfunnsøkonomisk" - Victor Norman

 

ExtraStiftelsen gir midler til AktivApp

29. november 2013

Norges Handikapforbund, Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser og Whitefox med spenstig appsatsing.

 

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser søker ny leder

28. oktober 2013

Trond Bliksvær, som til nå har vært leder for Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser har funnet at tiden er inne for å gå tilbake til tilværelsen som forsker ved Nordlandsforskning.

 

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser – ett år!

28. oktober 2013

Vi feirer vår offisielle bursdag 29.oktober!

 

Aktive muligheter

25. oktober 2013

Oppstart av samarbeidsprosjekt i Asker, Drammen, Gjøvik og bydel Gamle Oslo

 

Har du tips om ungdomsvennlig helsetilbud?

23. oktober 2013

Unge funksjonshemmede med kartlegging av feltet ungdomshelse.

 

Med kjepper i hjulene

21. oktober 2013

Rapportlansering hos Unge funksjonshemmede

barnevern

Veileder om barn med funksjonsnedsettelser i barnevernet

18. oktober 2013

NOVA med veileder for barn med funksjonsnedsettelser i barnevernet.

 

Når å gå går i stå

08. oktober 2013

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser og Valnesfjord Helsesportssenter hadde trivelig besøk av Anika Aakerøy Jordbru

 

Det nærmer seg konferansen "Aktiv fritid for alle"!

15. august 2013

Velkommen til nordisk nettverkskonferanse på Reykjavik!

 

Godkjent som forskningsinstitusjon!

02. juli 2013

 

Valnesfjord Helseportssenter godkjent som forskningsinstitusjon!

 

Film "Ridning for alle"

24. juni 2013

Beitostølen Helsesportsenter har i samarbeid med Hest og Helse produsert filmen "Ridning for alle" - en instruksjonsfilm om tilrettelegging og tilpasning av ridning for bevegelseshemmede.

 

Takk for besøket!

07. mai 2013

Besøk av klasse med helsefagarbeidere fra Sandessjøen videregående skole

 

Doktorgrad på hesten som terapi

30. april 2013

Hesten som terapimetode har nå fått sin første norske PhD!

 

Hva skjer i uke 18?

29. april 2013

29. og 30. april besøker Ane Lindholdt og Torunn Berg fra Unge funksjonshemmede Valnesfjord Helsesportssenter og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

 

Ny forskning ved Aktiv Ung og Valnesfjord Helsesportssenter

25. april 2013

Nye publikasjoner fra Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser og Valnesfjord Helsesportssenter

 

Felles Lionsaksjon Haugland Helsesportssenter og Valnesfjord Helsesportssenter

23. april 2013

Ny Lions-aksjon involverer Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

 

Sjunkhatten folkehøgskole planlegges

19. april 2013

Ny folkehøgskole under planlegging i Øvre Valnesfjord

 

Møtevirksomhet ved Aktiv Ung i uke 16

12. april 2013

Nettverksbygging og møtevirksomhet er en svært viktig del av Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser sin hverdag

 

Møtevirksomhet ved Aktiv Ung i uke 15

08. april 2013

Nettverksbygging og møtevirksomhet er en svært viktig del av Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser sin hverdag - og framover vil vi presentere en del av disse for å holde omverdenen mer orientert om vår virksomhet.

 

Anders Midtsundstad til Aktiv Ung

05. april 2013

Ny mann ombord!

 

Ensom på skolen?

05. april 2013

Barn med funksjonsnedsettelse blir ensom av for mye spesialundervisning utenfor klasserommet.