Av Jonny Jakobsen, idrettspedagog og prosjektleder, Valnesfjord Helsesportssenter, jonny.jakobsen@vhss.no

Vi har utviklet et nettbasert verktøy ved bruk av tilgjengelig, digital teknologi. Verktøyet som vi har kalt «Rundtomkring» gjør det mulig å virtuelt innhente og dele informasjon, kunnskap og kompetanse.

Målgruppa er pasienter, familie (søsken, barn som pårørende, foreldre), venner, tjenesteytere (fysio-ergo-lege), skole (lærere, klassekamerater), brukerorganisasjoner, frivillige organisasjoner og viktige andre.

Vi har i arbeidet så langt hatt hovedfokus på barn og unge.

Gjennom 360⁰ bilder, filmer og 3D visning kan du nå bli bedre kjent på og rundt Valnesfjord Helsesportssenter.

Slik kommer du deg Rundtomkring

Tips til manøvrering HER

(artikkelen fortsetter under bildet)

Oversiktsbilde over nærområdet rundt Valnesfjord Helsesportssenter, vinter

Mål

Rundtomkring skal bidra med inspirasjon, trygghet og valgfrihet.

Et av hovedmålene er å trygge pasientene ved å gjøre rehabiliteringsforløpet mer forutsigbart, skape realistiske forventninger om muligheter for deltakelse og samtidig bedre overgangen fra rehabiliteringsoppholdet til tjenesteytere og nettverk der folk bor.

Rundtomkring er innovativt i helsesammenheng, og kan forhåpentligvis sees på som en pilot som er overførbar til andre aktører innen helsevesenet og andre viktige nettverk for målgruppa.

Bakgrunn 

Dagens helsevesen er i stor grad lagt opp på voksnes premisser. Både kommunikasjonsformer, språkbruk og innhold er oftest tilpasset voksne brukere. Barn og unge blir som følge av dette fratatt en stor del av mulighetene til selv å være med å påvirke og ta del i sitt eget (re)habiliteringsforløp.

En av de tydeligste tilbakemeldingene på manglende informasjon myntet på yngre brukere finner vi i utredning «Med kjepper i hjulene»- om tilgang og tilgjengelighet til (re)habiliteringstilbud for ungdom og unge voksne (Unge funksjonshemmede; 2013).

En av rapportens tre hovedkonklusjoner var:

«Uoversiktlig og utilgjengelig informasjon om gjeldende tilbud er et betydelig hinder for bruk av rehabiliteringstilbud for unge. Informasjonen er utilgjengelig, og diffuse beskrivelser av eksisterende tilbud gjør det vanskelig å finne informasjon og å vite hvem som er målgruppen for tilbudene».

Kort om prosessen

Brukermedvirkning har vært, og er sentralt i hele forløpet fra planlegging av innhold og utforming til ferdig produkt. Vi har innhentet innspill på hva som savnes og ønskes av info og hvordan brukerne ønsker at informasjonen blir presentert gjennom:

  • Møter med pasientgrupper med barn og ungdom.
  • Møter med ledsagere, og pasientgrupper med unge voksne og voksne.
  • Gjennomgang av innspill fra våre Pasientevalueringsskjema.
  • Demovisninger og drop-in utprøving av testversjoner for pasienter og ledsagere.
  • Brukerutvalget på VHSS.
  • Strukturert brukertesting av betaversjon.

I tillegg til info om aktiviteter og organisering under (re)habiliteringsoppholdet kom det mange innspill knyttet til behov for å vite mer om tilbud og muligheter utenom den organiserte aktiviteten. (Fritidsaktiviteter og tilgjengelige fasiliteter for egenaktivitet både inne og ute)

Gjennomgående tilbakemeldinger på at visualisering av fasiliteter og aktiviteter kan bidra til økt trygghet slik at de kunne spart energi før oppholdet og kommet raskere i gang etter ankomst.

Dokumentasjon av bruk og effekt

Tidlig å si noe etter en drøy måneds drift, men planer om å:

  • Innhente og systematisere informasjon om trafikk på nettsiden.
  • Legge inn oppfølgingsspørsmål om «Rundtomkring» i våre pasientevalueringsskjemaer.
  • Gjennomføre spørreundersøkelser/intervju på utvalg av pasienter, ledsagere, lærere, tjenesteytere.

Videre planer

Nettverktøyet er dynamisk. Innhold og utforming kan kontinuerlig endres og oppdateres.

I tillegg kan nye funksjoner utvikles og tas inn i fremtidige versjoner.
Eks: Instruksjonsvideoer for aktivitetshjelpemidler, konkrete treningstips/metodikk, fysisk tilrettelegging, VR-teknologi, spillteknologi mm.

Logoen til Valnesfjord Helsesportssenters Vi ønsker også se på muligheter for tilpasninger og funksjonalitet som kan gjøre Rundtomkring mer tilgjengelig for synshemmede. Trenger samarbeidspartnere.

Rundtomkring er et flerårig prosjekt delfinansiert av SSM gjennom Delta 2022. (Samarbeidsprosjekt mellom BHSS, RKHR og NAKBUF med fokus på aktivitetshjelpemidler).

Avslutningsbetraktning...

Vil dette eller liknende verktøy være overførbart til andre aktører innen helsevesenet og andre viktige nettverk for målgruppen?


Spørsmål, innspill og kommentarer mottas med mange tusen takk:
jonny.jakobsen@vhss.no | Last ned denne artikkelen her