Omslag til rapport. Konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter. Inkorporering i menneskerettsloven. Del II

Rapport Konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter, inkorporering i menneskerettsloven, del IKultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen nedsatte i desember 2022 et utvalg som skulle gjøre juridiske vurderinger av hvordan funksjonsevnekonvensjonen kan bli inkorporert i norsk lov. I dag kom utvalget med sine anbefalinger. Det har vært størst spenning knyttet til om de ville anbefale inkorporering i menneskerettsloven. Utvalget var delt i dette spørsmålet, men flertallet i utvalget foreslår at konvensjonen inkorporeres i menneskerettsloven. Når rapporten ble presentert var utvalgsleder Hilde Indreberg opptatt av den signalverdien dette vil gi både politisk og juridisk. Inkorporering i menneskerettsloven vil gi forrang for konvensjonens bestemmelser ved motstrid med norsk lov.  

Pressekonferansen kan sees her: 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/presseinvitasjon-kultur-og-likestillingsministeren-mottar-utgreiing-om-crpd/id3021460/

Utvalgets rapport kan lastes ned her (obs, den er i to deler):

rapport-crpd-del1.pdf

rapport-crpd-del2.pdf