Knutepunktet Fritid for alle ble lansert av Bjørn Guldvog. Kristiansand kommune hadde et ansvar for driften de første årene. I 2013 overtok Helse Nord oppfølgningen for satsningen i nært samarbeid med Helsedirektoratet. Den daglige oppfølgningen av Fritid for alle som omhandler drift av nettsted, veiledningstjeneste, kunnskapsutvikling og formidling ble gitt til Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF).

Nettsted

Ide- og kunnskapsbanken fritidforalle.no oppdateres med reportasjer, og tilbyr en veiledningstjeneste som benyttes av både brukere, pårørende, oppdragstakere og ansatte som arbeider innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. Nettsiden er utarbeidet i nært samarbeid med fagpersoner i kommunene.

Skjermbilde av startsiden til nettstedet Fritidforalle.no

Veiledningstjeneste

Oppfølgningen av praksisfeltet retter seg mot både kommuner, spesialisthelsetjenesten og frivillige organisasjoner som ønsker å utvikle prosjekter og tiltak hvor målet er å tilrettelegge for deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter. De ansatte innenfor den lovpålagte støttekontakttjenesten har en viktig rolle lokalt som en samarbeidspartner i dette arbeidet. I kommunene oppfordres en til å styrke og videreutvikle støttekontakttjenesten i en retning hvor kartleggingen av den enkeltes ønsker, behov og kanskje drømmer skal gi retningen for tjenestetilbudet som tilbys. Noen ønsker støtte til å delta i helt ordinære fritidsaktiviteter sammen med andre, mens andre ønsker å delta i en mindre aktivitetsgruppe eller gjennomføre aktiviteter sammen med bare en annen person.

Støttekontakttjenesten har utviklet seg fra å være en lovpålagt tjeneste hvor tilbudet handlet om å få tildelt timer til en person som kan være støttekontakt overfor en eller flere til en tjeneste hvor målet er å gi støtte til en meningsfull fritid sammen med andre. Gjennom satsningen har et flertallet av landets kommuner startet en prosess for å virkeliggjøre at barn, ungdom og voksne som trenger det får en tjeneste som muliggjør dette gjennom å tilby tjenesten innenfor følgende tre hovedløsninger:

  • Individuell støttekontakt
  • Deltakelse i en aktivitetsgruppe
  • Et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon

Det ble gjennom knutepunktet Fritid for alle etablert 6 regionale nettverk hvor ansatte kunne møtes til halvårlige samlinger. I 2010 ble disse nettverkene kommunedrevne. Flere av nettverkene fortsetter å møtes fysisk, mens andre grunnet bl.a. grunnet store avstander har funnet frem til digitale løsninger eller har valgt å begrense samarbeid til for eksempel nabokommuner.

Kunnskapsutvikling og formidling

Gjennom satsningen Fritid for alle har det blitt utviklet og systematisert kunnskap om hvordan en kan organisere tjenester på kultur- og fritidsarenaen. Målet er å tilrettelegge for tjenestetilbud hvor målet er å tilby tjenester i tråd med den enkeltes ønsker og behov.

Fra prosjekt til ordinær oppfølgning

Helsedirektoratet, Helse Nord og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF) avtalte i 2017 at Fritid for alle skulle videreføres som en integrert del av aktiviteten ved NKBUF. Siden 2018 har derfor Fritid for alle blitt finansiert gjennom ytelsesavtale til NKBUF fra Helse Nord. Denne avgjørelsen ble tatt siden en så viktigheten av å videreføre arbeidet Fritid for alle for å kunne følge opp drift av nettsted, veiledningstjeneste, kunnskapsutvikling og formidling gjennom kurs, foredrag, utdanning, artikler og bøker innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse.

Fritid for alle drifter en ide- og kunnskapsbanken hvor du kan lese mer om arbeidet. Besøk nettsiden her:

https://www.fritidforalle.no/