Prosjektet «Hjemmeveiledning – barn med nedsatt funksjonsevne» ble gjennomført over tre år i perioden 2019 til 2022. Mange av familiene som har fått tatt del i prosjektet har gitt tilbakemelding om at veiledning i hjemmet har fungert godt for dem. En familie uttaler det slik. 

At dere har kommet hjem til oss har skapt en ro i familien. Vi har mange andre møter rundt barnet, og den fleksibiliteten har vært utrolig viktig. Du har ikke fasiten, men det at du kommer hjem over tid gjør at vi får muligheten til å gå veien i vårt tempo og du går den sammen med oss. Dette har vært helt avgjørende.

Mange barn og unge med en funksjonsnedsettelse trenger ekstra oppmerksomhet og støtte. Et sentralt spørsmål handler derfor om hvordan fagpersoner best kan legge til rette for barnet sammen med deres foresatte. Forskning viser at mange foresatte til barn med en funksjonsnedsettelse opplever at praktisk informasjon om tjenester og hjelpesystem er mangelfull, tilfeldig og personavhengig. En veiledningstjeneste i kommunen som er lett tilgjengelig og som ikke krever henvisning kan raskt gi foresatte svar på konkrete spørsmål, og gi innspill på utfordringer som de sliter med i sin hverdag. Når fagpersonen også får mulighet til å komme hjem er det også ofte enklere å kunne gi veiledning i konkrete situasjoner, enten det gjelder å formidle kunnskap om for eksempel bruk av et hjelpemiddel eller innspill på konkrete utfordringer i hjemmet.

Team Hjemmeveiledning. Fra venstre: Ebba Elise Boro Falch, Gry Østby, Eirin Tyskeberg Stranna, Unn Maritdatter Tjelta.

Teamet som jobber med Hjemmeveiledning i bydelen. Fra venstre: Ebba Elise Boro Falch, Gry Østby, Eirin Tyskeberg Stranna, Unn Maritdatter Tjelta.

Hovedformålet med prosjektet har vært å skape et lavterskel-tilbud for familier med barn og unge i alderen fra 0 til 18 år med nevroutviklingsforstyrrelser. 115 familier har fått hjelp i prosjektperioden. Veilederne i prosjektet har arbeidet både på dagtid og på kvelden slik at en kan tilrettelegge for støtte når behovet er størst. Både kommunene og spesialisthelsetjenesten har en plikt til å tilby opplæring og veiledning, men i prosjektperioden har en også vært opptatt av å etablere et godt samarbeid med andre enheter i kommunen og spesialisthelsetjenesten. I evalueringen av prosjektet som er gjennomført av Rambøll fremhever flere samarbeidspartnere at prosjektet har fungert som et godt bindeledd mellom tjenestene.

Omslagsbilde av håndbok for hjemmeveiledningGjennom hele prosjektperioden ble det jobbet med planer for implementering av prosjektet inn i fast tjeneste. En viktig faktor for å lykkes med implementering er grundig dokumentasjon. Dokumentasjonen viste positive resultater både gjennom brukerundersøkelser og evalueringer. Tiltaket er vurdert som nyttig for bydelen, og utgjør et viktig tilbud til målgruppen. 

De ansatte i prosjektet har tilegnet seg viktig kompetanse på målgruppen, og deres behov for tiltak og tjenester. For å sikre kontinuitet i tilbudet om hjemmeveiledning til målgruppen, og samtidig sikre at viktig kompetanse blir i bydelen, så foreslås det nå å omgjøre de midlertidige prosjektstillingene til faste stillinger. Dette for å sikre at medarbeiderne som innehar stillingene blir i bydelen. Søndre Nordstrand og bydelsutvalget vedtok allerede høsten 2022 at tilbudet om hjemmeveiledning til målgruppen skulle integreres i ordinær drift. 

Veiledningsprosjektet har utarbeidet en arbeidsmodell som skal fungere som et forebyggende tiltak, og ikke erstatte lovpålagte helse- og omsorgstjenester. Kommuner som eventuelt velger å innføre «hjemmeveiledning» i ordinær drift bør derfor reflektere rundt hvordan tilbudet best kan plasseres som del av et helhetlig tilbud. 

På bydelens hjemmeside kan du lese mer om prosjektet. Her finner du evalueringsrapporten til Rambøll og en håndbok som viser til erfaringer og metodeutvikling fra prosjektet:

Evaluering av Hjemmeveiledning - Rambøll.pdf

Håndbok_Hjemmeveiledning.pdf

Kilde

https://www.oslo.kommune.no/byutvikling/omradesatsingene-i-oslo/delprogram-oppvekst-og-utdanning/arrangementer/frokostseminar-prosjekt-hjemmeveiledning#gref