Høringsuttalelse – Inkorporering av CRDP i norsk lov

Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF) takker for muligheten til å komme med en høringsuttalelse. Frem til nyttår var vi organisert som en nasjonal kompetansetjeneste. Vi har nå fått en ny rolle som et nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk.

Det juridiske ekspertutvalget har utarbeidet en grundig utredning. Både flertallet og mindretallet tydeliggjør godt at en inkorporering av CRPD vil få betydning for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Regjeringen har allerede før utredningen startet besluttet at konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter skal inkorporeres i norsk lov. Mandatet til ekspertutvalget har vært å se på juridiske konsekvensene inkorporering av konvensjonen vil få i likestillings- og diskrimineringsloven eller i menneskerettsloven.

Vi støtter utvalgets flertall som mener at konvensjonen bør inkorporeres I menneskerettsloven. Dette oppleves nå som et svært viktig politisk og rettslig signal om at vi i Norge er opptatt av funksjonshemmedes menneskerettigheter. For vår målgruppe som primært er fagpersoner som arbeider i kommuner og spesialisthelsetjenesten overfor barn og unge med funksjonsnedsettelser vil inkorporering i menneskerettsloven gi en viktig rettesnor for tjenesteutviklingen. Dette kan beskrives som et paradigmeskifte i vår forståelse av funksjonshemming, som endelig må følges opp med de ressursene som kreves for å være i tråd med CRPD. 

Konvensjonens betydning for kommunene

Kommunene har allerede i dag et ansvar for å tilrettelegge og tilby tjenester som gir funksjonshemmede mulighet til å delta I samfunnet på lik linje med andre. Når CRPD blir inkorporert vil dette trolig gi økt oppmerksomhet rundt innholdet i tjenestene. Dette vil kanskje ikke umiddelbart føre til økte forpliktelser for kommunene, men det vil gi økt oppmerksomhet på hvilke tjenester som tilbys og hvordan tjenestene tilbys. Det vil trolig føre til at flere ønsker tjenester. 

Konvensjonens anvendelse på Svalbard

Vi stiller spørsmål ved om en fortsatt skal opprettholde en lovgivning som forskjellsbehandler mennesker. Uten lovgivning som stiller de samme krav om å tilrettelegge for alle, som ellers i Norge, skaper man utfordringer både for fastboende og besøkende. Vi mener at en bør arbeide aktivt for å forsøke å tilrettelegge for tjenester så langt det er mulig også på Svalbard. 

Kreves det lovendringer

Utvalget vurderer at artikkel 7 Barn med funksjonsnedsettelser ikke krever lovendringer. Samtidig mener utvalget at manglende inkludering av funksjonshemmede barn når det gjelder utdanning og fritidsaktiviteter kan være i strid med denne artikkelen. Utvalget skriver at de ikke har undersøkt dagens praksis. Vårt kvalitets- og kompetansenettverk har en slik nærhet til praksisfeltet. En sentral utfordring for praksisfeltet handler om å ta i bruk forskningsbaserte metoder og modeller som synliggjør hvordan en for eksempel kan tilrettelegge for barn og unge i kroppsøvingsfaget i skolen og i selvvalgte fritidsaktiviteter i nært samarbeid med frivillig sektor. Utfordringen handler om at praksisfeltet ikke i tilstrekkelig grad klarer å følge opp dette arbeidet i møte med det enkelte barn og ungdom. Skal vi få dette til trengs økt kunnskap og økt oppmerksomhet på at vi skal tilrettelegge tjenestene for alle. Inkorporeringen av CRPD bør derfor følges opp med en satsning som følges opp av Statsforvalterne som gir kommuner og spesialisthelsetjenesten støtte til å utvikle sine tjenester overfor målgruppene.

 

Vennlig hilsen

Anders Midtsundstad

Leder


Om høringen på regjeringen.no

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hoering-utredning-om-inkorporering-av-fns-konvensjon-om-rettighetene-til-mennesker-med-nedsatt-funksjonsevne/id3022678/?expand=horingssvar