Illustrasjon av fremsiden av rapporten fra Frivillighet NorgeRekruttering

Frivillige organisasjoner opplever utfordringer med å rekruttere deltakere, frivillige, medlemmer og tillitsvalgte. Rekruttering er tidkrevende for de som er med i organisasjonene. 30 % av lokallagene opplever at de i dag har gode forutsetninger til å rekruttere, mens nærmere 50 % opplever at de har noe kapasitet til å gjennomføre et rekrutteringsarbeid. 19 % svarer at de har lite eller ingen kapasitet til rekrutteringsarbeid nå.

Trenger flere frivillige og samarbeid med kommunen

43 % av lokallagene som har svart på undersøkelsen oppgir at de trenger flere frivillige, for å kunne ha kapasitet til å ta imot barn, ungdom og voksne som av ulike grunner faller utenfor. Mange peker i denne sammenheng på viktigheten av at kommunen tilrettelegger for et samarbeid med de frivillige organisasjonene. På direkte spørsmål om kommunen der de bor har en frivillighetskoordinator eller annen for kontaktperson for frivillige organisasjoner svarer 51 % at de ikke vet. 37 % av organisasjonene opplever at kommunen i svært stor eller stor grad ønsker å samarbeide. 

Informasjon om aktiviteter

Mange av de som har besvart spørreundersøkelsen peker på at det i vår befolkning er mange som ikke vet hva en kan delta på, i regi av frivillig sektor. Det er derfor viktig å fortsette arbeidet med å utvikle og markedsføre rekrutteringsverktøy som frivillig.no og ungfritid.no nasjonalt. Lokalt må samarbeidet mellom frivillige organisasjoner og enheter i kommunen som arbeider med å støtte og tilrettelegge for kultur- og fritidsdeltakelse videreutvikles. Dette er tiltak som kan bidra til at en kommer et skritt nærmere å oppfylle Fritidserklæringen og sikre at alle barn får mulighet til å delta i minst en fritidsaktivitet. 

Rapporten "Økt deltakelse i frivillige organisasjoner. En nasjonal rapport om rekruttering" kan du lese ved å trykke her.

Illustrasjon av frivillige

Kilder:

https://www.frivillighetnorge.no/nyheter/hvordan-f%C3%A5-flere-barn-og-unge-med-flerkulturell-bakgrunn-med-i-frivillige-organisasjoner/

Fritidserklæringen

Frivillighet Norge (2022). Økt deltakelse i frivillige organisasjoner En nasjonal rapport om rekruttering. https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/frivillighet-norge/Rapport-Rekruttering_V8.pdf?mtime=20220810131854&focal=non