Ingressbilde_utdanningsforskning.jpgI Agder har flere skoleeiere arbeidet systematisk over flere år for å utvikle inkluderende læringsmiljøer i nært samarbeid med forskere ved Universitetet i Agder (UiA). Erfaringene fra dette arbeidet tydeliggjør viktigheten av at PP-tjenesten ikke tolker sitt mandat for snevert. Ønsket er at de kan bidra til gode praksiser som fremmer inkluderende fellesskap. I flere kommuner erfarer en samtidig at skoleeiers ønsker om arbeid på systemnivå kan skape motstand og faglig utrygghet hos PP-tjenestens ansatte. De opplever at de har behov for kompetanseheving på området. Frem til i dag har deres fokus ofte vært knyttet til individnivået og diagnostisering som er tilpasset de sakkyndige utredningene som er lovpålagt. 

Dagens praksis i kommunene utfordrer PP-tjenestens mandat og hvordan vi skal forstå dette mandatet. I meldingen til Stortinget Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO (Meld. St. nr. 6, 2019–2020) legger man opp til at kompetansen skal være tett på barna og elevene. Det legges her vekt på en styrking av det spesialpedagogiske fagfeltet for ansatte i barnehager, skoler og PP-tjenesten.

Meldingen til Stortinget peker også på skoleeiers rolle og deres ansvar for utviklingen av en skole som inkluderer alle elever. 
I 2021 ble det utgitt en fagartikkel i tidsskriftet Spesialpedagogikk som diskuterer forståelsen av inkludering og forståelsen av PP-tjenestens mandat med utgangspunkt i erfaringer fra Agder. Arbeidet med å skrive artikkelen ble utført med midler gitt fra UiA og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF).  

Artikkelen kan du lese her:

Samarbeid mellom skoleeiere og PP-tjenesten om inkludering (utdanningsforskning.no)