Diskrimineringsnemnda har tydeliggjort kommunens ansvar. Leirskoleopphold er omtalt som del av grunnskoleopplæringen, jf. opplæringslova § 13-7 b. Oppholdet er en del av undervisningen slik at plikten til egnet individuell tilrettelegging i likestillings- og diskrimineringsloven § 21 gjelder. I den konkrete sak ble en elev ved en skole ulovlig forskjellsbehandlet på grunn av funksjonsnedsettelse da han som følge av omfattende tilretteleggingsbehov ble utelukket fra å delta på leirskole sammen med klassen sin.

Alle elever i grunnskolen skal kunne delta på leirskoleopphold. Kommunen/ skolen har et ansvar for å dekke eventuelle kostnader som er nødvendig for at elever med en funksjonsnedsettelse skal kunne delta. Vedtaket fra diskrimineringsnemnda kan du lese her:

https://www.diskrimineringsnemnda.no/media/9021/22-295-offentlig-versjon-av-vedtak.pdf

Dette vedtaket er også i tråd med prinsippet som kommer frem i rundskriv F-14-03 fra Kunnskapsdepartementet som kan lastes ned her:

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Elever-med-sarskilte-behov/Leirskole-for-elever-med-funksjonshemming/

Skjermbilde av nettsiden til Diskrimineringsnemnda


Diskrimineringsnemnda er et nøytralt og uavhengig organ som behandler saker som klages inn til oss om diskriminering, trakassering, seksuell trakassering og gjengjeldelse.

Det er gratis å få en sak behandlet av nemnda, og partene velger selv om de vil bruke advokat.