Illustrasjon av person i sykesengDen økte oppmerksomheten har både demokratiske og forskningsmessige årsaker. Ikke minst innen velferdsforskningen er en viktig grunn at personer og grupper som tradisjonelt har blitt forsket krever rett til å influere på forskningen. Dette gjelder valg av temaer og problemstillinger og hvordan resultatene av forskningen anvendes i etterkant. Videre kan det argumenteres for at forskningen blir av bedre kvalitet gjennom at brukerne deltar aktivt i forskningsprosessen. De vil kanskje stille andre spørsmål og tolke data på andre måter utfra at de har andre erfaringer enn forskerne med en akademisk bakgrunn. Samtidig kan det være utfordringer og dilemmaer knyttet til brukermedvirkning i forskning. Brukerne kan ha andre forventninger til forskningen, og det kan være tid- og ressurskrevende å involvere brukerne aktivt.

Avdeling for pedagogikk og sosialfag ved Høgskolen i Innlandet (tidligere Høgskolen i Lillehammer) i samarbeid med høgskolens forskningssentre «Barns og unges kompetanseutvikling» (BUK) og «Senter for innovasjon i tjenesteyting» (SIT) inviterer til nasjonal forskningskonferanse om brukermedvirkning i forskning/medforskning 16. – 17. oktober 2017. Som plenumsforelesere til konferansen kommer to av verdens fremste forskere på temaet: Diana Rose, som er «Professor i user-led research» ved King’s College og Mary Kellett, som er «Professor of childhood and youth» ved Open University. Kellett har særlig arbeidet med å involvere barn som medforskere. Deltakere inviteres videre til å presentere prosjekter ved å sende abstracts til sesjoner på temaet. Sentrale målgrupper for konferansen vil være forskere og undervisere fra universitet, høgskoler og helseforetak, representanter for brukerorganisasjoner og andre med interesse for involvering av brukere i forskning.

Les mer om konferansen på nettsiden til Høgskolen i Innlandet: https://konferanser.hil.no/medforskning/