NorgeskartNasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF) skal nå over 5 år (2024 – 2028) bygge sin virksomhet på et nyutviklet rammeverk for kvalitets- og kompetansenettverk. NKBUF som er organisert ved Valnesfjord helsesportsenter (VHSS) finansieres av Helse Nord, og vil forankre sin virksomhet i de regionale helseforetakene (RHF-ene).

Mål for arbeidet

Vårt kvalitets- og kompetansenettverk skal bidra til likeverdige helsetjenester med god kvalitet og med mål om å redusere variasjon i praksis. For oss blir hovedmålsetningen å bidra til at offentlig sektor kan tilby barn og unge med funksjonsnedsettelser likeverdige helsetjenester når det gjelder tilpasset fysisk aktivitet og i samarbeid med frivillig sektor, deltakelse i fritidsaktiviteter.

Satsningsområder

For den kommende femårsperioden har vi utpekt følgende fire satsningsområder:

  1. Samhandling

Tjenester til barn og unge med funksjonsnedsettelser ytes i kommunene og spesialisthelsetjenesten. En sentral utfordring er at tjenesteytere er ansatt i enheter som tydeligst «ser» behov de selv har ansvar for, mens barn og unge trenger tverrfaglig innsats. Det trengs derfor modeller som styrker det nødvendige tverrfaglige samarbeidet.

  1. Fritid for alle

Den lovpålagte støttekontakttjenesten skal gi rom for å realisere idealene om en aktiv og meningsfylt tilværelse sammen med andre på fritiden. For mange barn og unge er støttekontakt et tjenestetilbud som er avgjørende for å kunne delta i selvvalgte kultur- og fritidsaktiviteter. I alle landets kommuner er det utfordringer rundt det å gi den enkelte støtte basert på ønsker, behov og forutsetninger. Målet er at barn og unge med ulike bistandsbehov gis mulighet for individuell støtte inn i selvvalgte fritidsaktiviteter.

  1. Kroppsøvingsfaget

Kroppsøving er et sentralt fag for å stimulere til livslang bevegelsesglede og til en fysisk aktiv livsstil ut fra egne forutsetninger. Faget skal bidra til at elevene lærer, sanser, opplever og skaper med kroppen. Barn og unge med funksjonsnedsettelser forteller om utfordringer knyttet til deltakelse i faget kroppsøving. Vi skal styrke kunnskapen om tilpasning og tilrettelegging slik at alle elever kan delta. 

  1. Kvalitetsregister

Kommunene ønsker å styrke sin innsats når det gjelder deltakelse, inkludering og livskvalitet for barn og unge med funksjonsnedsettelser. For å få oversikt over tjenestene som gis har NKBUF i samarbeid med Sintef helse og fire kommuner utarbeidet et spørreskjema. Det søkes nå om midler til å utvikle dette til et kvalitetsregister. Dette vil bli sentralt i det nasjonale kvalitets- og kompetansenettverkets arbeid.

Gjennomføring

Hovedoppgavene for kvalitets- og kompetansenettverket NKBUF blir å spre relevant og ny kunnskap fra forskning, dokumentasjon og kvalitetsregistre slik at dette kan tas i bruk i de regionale helseforetakene (RHFene). Det vil bli etablert nettverk i alle de fire regionene som skal sikre representasjon fra fagmiljøer fra både kommuner og spesialisthelsetjenesten. Brukere skal også være representert, og med bakgrunn i våre effekt- og resultatmål vil vi også invitere inn representanter fra frivillig sektor.

Organisering og medvirkning

Helse Nord er oppdragsgiver og kvalitets- og kompetansenettverket skal koordineres fra Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS). For å sikre lokal forankring engasjeres det en koordinator i 10% stilling i hver av de fire regionale helsefortakene som får et hovedansvar for å gjennomføre regionale nettverkssamlinger.

Vi har startet omorganiseringen. Mer informasjon vil legges ut når dette er klart.


Logo for NKBUF 2024