Logoen til Det kongelige helse- og omsorgsdepartementI NKBUF sitt skriftlige innspill legger vi vekt på viktigheten av å fortsette innsatsen for at alle barn og unge gis mulighet til å delta i selvvalgte aktiviteter sammen med jevnaldrende på skolen og i fritiden. Frivillig sektor, kommuner og spesialisthelsetjenesten bør oppfordres til å tydeliggjøre hvordan dette kan løses i praksis. Vi nevner i vårt innspill et eksempel. Lillestrøm kommune har gjennomført et kompetanse- og innovasjonsprosjekt rundt tilrettelegging av fritidtjenester overfor personer med utviklingshemming. For å styrke kompetansen til sine ansatte gjennomførte de en videreutdanning og utfordret etter dette til å skrive en fagbok og en podkast hvor de tydeliggjorde hvordan en kan tilrettelegge for fritid i samarbeid med frivillig sektor.

Vi har metoder og verktøy som viser hvordan det kan tilrettelegges for selvvalgt deltakelse på alle livsarenaer. Utfordringen i dag er å få formidlet kunnskapen om hvordan kommuner og frivillig sektor kan arbeide og samarbeide. Kommunene må også ha tilstrekkelig med ressurser for at ansatte kan følge opp tjenestetilbudet overfor de som trenger tidsbegrenset eller varig støtte for å kunne delta i en fritidsaktivitet. 

Mange barn og unge med funksjonsnedsettelser trenger også i løpet av sitt liv opphold på habiliteringsinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten. Før, under og etter oppholdet er det da viktig å få til god samhandling mellom nettopp spesialisthelsetjenesten og kommunen. Skal man få dette til trengs det en god modell som kan brukes i samarbeid mellom institusjoner i spesialisthelsetjenesten og ulike kommuner. I vårt innspill til Helse- og omsorgsdepartementet peker vi på Lokalmiljømodellen.

Vårt innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan kan du lese her:

Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan 09.09.22.docx