Omslaget til rapporten Bruk av tjenester i spesialisthelsetjenesten og i kommunene blant barn og unge med habiliteringsbehovI rapporten vises det til at 19.600 ban og unge i alderen 0-17 år mottar en eller flere kommunale helse- og omsorgstjenester i 2022.

Av barn og unge som fikk habilitering i spesialisthelsetjenesten i perioden fra 2018 til 2022, hadde omtrent en tredjedel én eller flere kommunale helse- og omsorgstjenester i 2022. De vanligste tjenestene var avlastning (20 prosent), støttekontakt (14 prosent) og omsorgsstønad (11 prosent). Videre hadde 11 prosent en individuell plan og 18 prosent hadde en koordinator. Det var store variasjoner i mottak av tjenester etter bistandsbehov.

Rapporten tydelig betydningen av et godt samarbeid mellom ansatte i kommuner og spesialisthelsetjenesten. God samhandlingen rundt de unge som mottar habiliteringstilbud og deres familier er helt avgjørende for kunne gi gode tjenester. Avdelingsdirektør Lars Rønningen uttaler det slik på Helsedirektoratets hjemmeside  

– Å ha oversikt over statistikk og analyser som kan tallfeste omfang og forløp i bruk av tjenester i sykehus og kommuner er en viktig del av vårt ansvar for å følge med på utvikling og status i tjenestetilbudet. Dette gjelder særlig habilitering, hvor vi tidligere har manglet slik statistikk. Sammen med helsefaglige vurderinger bidrar dette til å gi et mer helhetlig bilde på situasjonen, og kan gi innspill til hvordan tjenestetilbudet kan forbedres i framtiden.

Rapporten er viktig, men vi trenger i fremtiden statistikk og analyser som tydeliggjør hvordan tjenester som for eksempel den lovpålagte støttekontakttjenesten. Gis barn og unge de valgmulighetene som Helsedirektoratet anbefaler. Kan de velge et tilbud hvor de gis støtte inn i en selvvalgt fritidsaktivitet? Dette kan best ivaretas gjennom at vi får frem kunnskap om hvordan barn og unge selv tenker om sine tjenester. Vi trenger å få tydeligere frem brukerstemmen til barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Rapporten «Bruk av tjenester i spesialisthelsetjenesten og i kommunene blant barn og unge med habiliteringsbehov» kan du lese her:

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/bruk-av-tjenester-i-spesialisthelsetjenesten-og-i-kommunene-blant-barn-og-unge-med-habiliteringsbehov

Eller laste ned her:

Bruk av tjenester i spesialisthelsetjenesten og i kommunene blant barn og unge med habiliteringsbehov.pdf


Photo by S&B Vonlanthen on Unsplash