Bilde av blyantspisser i mange farger.jpg"På det årlige kontaktmøtet som Kulturdepartementet har med KS, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og Frivillighet Norge, for å følge opp regjeringens frivillighetserklæring var hovedfokus dialog. Frivillighet Norge, LNU og KS kom med innspill på hvordan samspillet i frivillighetspolitikken kan bli enda bedre.

Frivillighet Norge og KS inviterte blant annet regjeringen med som part i plattformen som KS og Frivillighet Norge har utarbeidet i fellesskap. Etter KS vurdering vil det være en styrke om regjeringen deltar i plattformen slik at lokale og nasjonale myndigheter har en felles plattform overfor frivilligheten. Partene er klar over at en plattform med regjeringen som part vil endre karakter og det vil være behov for en grundig prosess som sikrer at alle parter eier den nye plattformen.

Frivillighet Norge, LNU og KS tok alle opp behovet for å forenkle statlige tilskuddsordninger. Organisasjonene opplever at de må bruke mye tid på dokumentasjon og søknader, i stedet for å bruke ressursene på aktivitet. KS pekte på at flere tilskudd trolig bør kunne forvaltes av det regionale folkestyret. KS etterlyste også framdrift i arbeidet med å fjerne statlige hindringer for kommunal samhandling med frivilligheten innenfor tjenesteytingen, f eks ift forsikringer.

KS løftet frem arbeidet med utenforskap: Hovedtemaet på kommunalpolitisk toppmøte 2016 var utenforskap og KS har nå vedtatt planer som gjør at inkludering blir en av hovedsakene til KS i den neste 4-års perioden. På kommunalpolitisk toppmøte 2017 blir temaet «Helt innafor». Samspillet mellom staten, kommunesektoren og frivilligheten blir avgjørende for å utvikle mer inkluderende lokalsamfunn og et mer inkluderende folkestyre."

Kilde:
https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/frivillighet/