Omslagsbilde til delrapport 1: Bedre tjenester til barn og unge  med sammensatte behov? Lovendringene som trådte i kraft i august 2022 ble gjennomført for å harmonisere bestemmelser om plikt til samarbeid og samordning, og innføring av en rett til barnekoordinator. NTNU Samfunnsforskning har fått i oppgave å evaluere betydningen lovendringene får for praksis over en tidsperiode på 5 år (2022 – 2027). I den første rapporten som nylig ble publisert gis ikke en evaluering. Rapporten som baserer seg på data innhentet frem til mai 2023 tydeliggjør to viktige spørsmål.

  1. Hvordan har lovendringene blitt mottatt og fortolket i de instanser som skal iverksette endringene.
  2. Hvordan så utgangspunktet ut ved starten av gjennomføringen av endringene sett fra perspektivet til både familier, kommuner, ansatte og ledere av aktuelle tjenester.

Rapporten gir et viktig grunnlag for den evalueringen som skal gjøres over 5 år. Den tydeliggjør også en situasjonsbeskrivelse som gir oss kunnskap om hvorfor tjenestene til barn og unge med behov for sammensatte tjenester ikke er tilfredsstillende. Flere forskningsrapporter og utredninger peker på viktigheten av å få til bedre samarbeid og samhandling av tjenester når barn og unge har behov for tjenester fra flere tjenester. I proposisjonen som fremmet lovendringene (Prop. 100L. 2020-2021) ble det ikke foretatt en egen analyse av hvorfor og hvordan problemene oppstår. Mangel på samarbeid og samordning er et problem, men som forskerne bak rapporten peker på er det viktig å se på flere problemstillinger. De er opptatt av at evalueringen må inkludere undersøkelser av brukernes erfaringer.

Evalueringen gjennomføres av NTNU samfunnsforskning på oppdrag fra fire direktorater, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Barne, ungdoms og familiedirektoratet.

Last ned rapporten her: ferdig-rapport-bedre-tjenester.pdf

Kilde

https://samforsk.no/uploads/files/ferdig-rapport-bedre-tjenester.pdf