Koronaepidemien er nå under kontroll, det er kun grunnleggende smittevernhensyn som begrenser tjenesteutøvelsen. Mange virksomheter hadde lagt strengere smittevernsrestriksjoner enn myndighetenes anbefalinger. Til tross for dette var mange flere tjenester gjort helt eller delvisutilgjengeligefor barn, unge og familier, enten fordi de ansatte var på hjemmekontor, var omdisponert eller tjenestene var i så stor grad innskrenket at det åpenbart ikke kunne ansees som et adekvat tilbud. Dette betyr at virksomhetene ved egne beslutninger stengte eller innskrenket lovbestemte tjenester uten at det var hjemmel for det og det var sannsynligvis heller ikke grunnlag for dette av smittevernhensyn. Alle sektormyndigheter har etter dette tydeliggjort at lovkravene gjelder og at de utøvende tjenestene skal være åpne og tilgjengelige kun begrenset av grunnleggende smittevernhensyn.

Oppsummering av status for tjenestene per mai

I denne rapporten har Fylkesmennene bidratt til å samordne informasjon og koordinere innsatsen under pandemien. I tillegg innhentes statusinformasjon fra de statlige etatene som inngår i koordineringsgruppen.

I forbindelse med fjerde statusrapport har Bufdir gjennomført en undersøkelse om fritidstilbudet til barn og unge for sommeren, fordi det er bekymring for at tilbudet vil svekkes som følge av pandemien.

Tidligere ble det innhentet informasjon fra frivillige organisasjoner på feltet. Det har også vært regelmessig dialog med Barneombudet og Likestillings- og diskrimineringsombudet. Dialogen fremheves som svært verdifull for koordineringsgruppens arbeid. Det legges opp til å innhente innspill fra frivillige organisasjoner i begynnelsen av juni som vil bidra inn mot den femte rapporten.

Koordineringsgruppen ser at på noen områder fins tall på endringer av tjenestene, mens på andre områder foreligger det ikke tilsvarende statistikk. Det betyr at det kan være underrapportering på bortfall av tjenester der hvor det kun er tekstlig rapportering.

Fysiske møter med barn rapporteres som sjeldnere nå enn før covid-19. Det gjelder skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom, helsestasjoner og kommunalt barnevern.

Aktivitetstall for andre tjenester viser at et fåtall av tjenestene er tilbake på nivået som var før pandemien.

Anbefalinger fra koordineringsgruppen:

Direktoratene har så langt ikke fullt ut lykkes med å normalisere tjenestene. Alle virksomheter bør umiddelbart justere smittevernskravene i tråd med de gjeldende smittevernrådene.

  • Myndighetene med ansvar for smitteverntiltak må påse at konsekvensene av tiltakene ikke blir uforholdsmessige for barn og unge. Tiltaksbyrden må tilpasses det faktum at covid-19 ikke smitter så lett blant barn og unge som blant voksne. Hvis smittespredningen igjen skulle stige, må tjenester til barn og unge være de siste som skaleres ned eller stenges.
  • Den enkelte leder må påse at det ikke opprettholdes strengere smitteverntiltak enn nødvendig dersom de går utover barns rettigheter.
  • Det er viktig at departementene og direktoratene sammen intensiverer oppfølgingen for å sikre at det ikke opprettholdes strengere smittevernstiltak enn nødvendig.
  • Skoleeier anbefales å tilbyr sommerskole til barn og unge i forkant av skolestart. Det anbefales at Udir og KD går i dialog med kommunene for å sikre et slikt tilbud for å gi både læringsopplevelser og sosiale arenaer for utsatte barn og unge.
  • Det er viktig at hindringer for at elever skal få fullverdig opplæringstilbud fjernes, blant annet for streng regulering av gruppestørrelser og manglende skoleskyss.
  • Smittevernråd overfor sommerleirer o.l. klargjøres og dialog med organisasjonene styrkes for å oppfordre til flere arrangementer der det er egnet.

Screenshot_2020-06-08 Statusrapport 4 - statusrapport_4-_utsatte_barn_og_unges_tjenestetilbud_under_covid_19_pandemien pdf.png

 

I Kompetansetjenesten er vi glade for ferietilbudet til denne gruppen allerede vies oppmerksomhet, og håper at det fører til gode tilbud til flest mulig i sommerferien 2020. Vi blir ikke overrasket dersom koordineringsgruppen finner at tilbudene til denne gruppen både er ulike i kommunene og noe sparsom.

Rapporten kan lastes ned her: 

https://bufdir.no/Bibliotek/Sokeside/?q=Utsatte+barn+og+unges+tjenestetilbud+under+covid-19-pandemien&num=25&start=0

Kilde

bufdir.no > Aktuelt > Temaside - koronavirus > Koordineringsgruppen for tjenester til sårbare barn og unge