Illustrasjon som viser en tegning av to barn som har fått munnen malt over med svartTil tross for ulike metoder og synsvinkler, konkluderer de tre rapportene likt på de mest alvorlige bruddene på barns rettigheter. Særlig det at barn verken blir hørt i individuelle saker eller på samfunnsnivå. Norge bryter dermed barnekonvensjonens artikkel 12 om retten til å bli hørt.

– Vi gir ikke barn adgang til strukturelle rettigheter. Vi får ikke lovfestet ungdomsråd, og Stortinget vil ikke ratifisere barns rett til å klage inn barnerettighetsbrudd heller. Dette er en farlig utvikling. Vi går i feil retning om Norge ønsker å være et foregangsland for barns rettigheter, sier Rauand Ismail, et av barna som har utarbeidet barnas rapport.

Sikre retten til selvstendig og aktiv deltakelse

Under lanseringen av rapportene sa Thale Skybak fra Redd Barna, som leder Forum for barnekonvensjonen, blant annet følgende om barn med funksjonsnedsettelser:

"Barn med nedsatt funksjonsevne møter mange barrierer i form av manglende adgang til sosiale aktiviteter, fritidstilbud og samvær med andre barn. Manglende fysisk tilgjengelighet, økonomiske og menneskelige ressurser, mangel på transport og mangel på informasjon, hindrer barn i å delta på lik linje med andre barn. Mange skoler og fritidsarenaer er utilgjengelige for barn med funksjonsnedsettelser. Forum for barnekonvensjonen anbefaler at norske myndigheter sikrer at funksjonshemmede barn får oppfylt retten til selvstendig og aktiv deltakelse i samfunnet og sikrer at alle arenaer, også skolebygg, er universelt utformet."

Videre sier Skybak:

"Norge må sikre at barn med funksjonsnedsettelser og familiene deres får informasjon, tjenester og støtte de har krav på, ved å organisere hjelpeapparatet på en mer helhetlig og enklere måte"

Belyse rettighetsbrudd

I begynnelsen av oktober skal Barneombudet og Forum for barnekonvensjonen presentere sine funn for barnekomitéen i Genève. Målet med rapportene er å belyse rettighetsbruddene staten har oversett.

– Det er viktig at sivilt samfunn har muligheten til å gi FNs barnekomite kunnskap og informasjon om situasjonen for og ivaretakelsen av barns rettigheter i Norge. Norges egen rapport reflekterer i liten grad hvilke utfordringer barn og unge står overfor, sier Thale Skybak.

I mai 2018 er det satt av en hel dag til dialog mellom barnekomiteen og norske myndigheter. Denne dialogen resulterer i FNs barnekomités anbefalinger til Norge om hvordan barnekonvensjonen kan oppfylles på en bedre måte.

– Derfor blir våre supplerende rapporter helt nødvendige for at FNs barnekomité skal få et utfyllende bilde av hvordan det står til med barns rettigheter i Norge, sier Skybak.

Her kan du laste ned hele Barneombudets supplerende rapport til FN

Få også med deg Kidza har rett, barn og unges egen rapport

Og supplerende rapport fra Forum for barnekonvensjonen.

Her er Regjeringens egen rapport til FN av oktober 2016

Om FNs barnekonvensjon

Kilde

Barneombudet:
https://barneombudet.no/2017/09/26/a-hort-folg-lanseringen/

Lenke til strømming fra lanseringen av rapportene:
https://youtu.be/Gb0i7qOATEE?t=25s