Målsetting

Styrke unge funksjonshemmedes muligheter til å fullføre videregående skole og klare overgangen til studier og/eller arbeidsliv. Økt aktivitet og deltakelse i skole, samfunn og arbeidsliv.

Delmål

  • øke den enkeltes motivasjon til å delta i skolen
  • øke den enkeltes erfaring og motivasjon i forhold til å være fysisk aktiv
  • øke den enkeltes trygghet i forhold til bruk av kroppen
  • bedre kommunikasjonen mellom elev og skole, dersom denne oppleves vanskelig
  • bevisstgjøring og trygging i forhold til identitet og egne ressurser

VHSS ønsket med prosjektet «Aktivitet mot frafall» å prøve ut tilpasset fysisk aktivitet og veiledning som virkemiddel for å styrke gjennomføringen av obligatorisk videregående opplæring blant funksjonshemmet ungdom, og øke deres forutsetninger for aktiv deltakelse på alle livets arenaer. Tilpasset fysisk aktivitet kan skje i ulike former (intensiv trening, lagspill/lagidrett, individuell idrett, friluftsliv osv), men har til felles at de tilpasses den enkeltes forutsetninger, og skal bidra til økt opplevelse av mestring, identitetstrygging, økt motivasjon, økte ferdigheter, og økt mulighet for deltakelse i sosiale fellesskap. Veiledningen vil bestå av gruppeundervisninger i relevante temaer rundt selvtillit, identitet, valg, selvstendighet samt karriereveiledning.

Rapport

Evaluering