Handikapnytt utgis av Norges Handikapforbund (NHF), og er forbundets hovedtidskrift til medlemmer og andre interesserte.

Handikapnytt tar opp temaer som berører ulike sider av funksjonshemmedes hverdag. Sentrale emner er lover og rettigheter, forskning, hjelpemidler, assistanseordninger, fritid, samt hvordan utforming av offentlig transport, uteområder, bygg, IKT og infrastruktur påvirker funksjonshemmedes mulighet til aktiv samfunnsdeltakelse. Handikapnytt informerer også om Norges Handikapforbunds medlemsservice, og tar opp saker som mer spesifikt berører ulike landsforeninger (diagnosegrupper) som er tilsluttet NHF.

Bladet er medlem av Fagpressen og redigeres i tråd med Redaktørplakaten og pressens Vær varsom-plakat. Det utkommer seks ganger i året.

Link til Handicapnytt