Rapporten Kommunal frivillighetspolitikk og lokale organisasjonerInnenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse har vi de siste årene i økende grad etablert et samarbeid med frivillig sektor. På dette nettstedet presenteres mange eksempler på hvordan kommuner, fylkeskommuner og helseforetak kan samhandle med frivillige organisasjoner når målet er å tilrettelegge for kultur- og fritidsdeltakelse for personer som trenger litt ekstra støtte.

I forskningsrapporten «Kommunal frivillighetspolitikk og lokale organisasjoner» presenteres modeller som kan bidra til å styrke samspillet. Dette gjøres på en god måte gjennom at forfatterne viser til case studier i utvalgte kommuner og fylkeskommuner. Målet er å bidra til å skaffe ny kunnskap om den lokale og regionale frivillighetspolitikken og dens betydning for organisasjonenes demokratiske rolle og økonomiske rammevilkår.

Forskningsrapporten som viser til samarbeidet mellom kommuner og frivillige organisasjoner innenfor saksfeltene kultur og fritid, helse og omsorg, barn og oppvekst, og integrering kan du laste ned her:

Kommunal+frivillighetspolitikk.pdf

Kilde

https://samfunnsforskning.brage.unit.no/samfunnsforskning-xmlui/bitstream/handle/11250/2638301/Kommunal%2bfrivillighetspolitikk.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Rapporten utgis som et ledd i publisering i et prosjekt som er finansiert av Kulturdepartementet.