Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF) er en del av spesialisthelsetjenesten, og RHF Helse Nord fikk i 2012 tildelt ansvaret fra Helse- og omsorgsdepartementet. Kompetansetjenestens overordnede målsetning er å løfte kunnskaps- og kompetansenivået, nasjonalt og lokalt, til et slikt nivå at alle – brukere, tjenesteytere, politikere, forskere – har den kunnskapen som er nødvendig for å realisere likeverdige muligheter og reell deltakelse for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Etter at UiT Norges arktiske universitet og Høgskolen i Harstad fusjonerte 01.01.2016, ble Avdeling for vernepleie midlertid organisert som en enhet på fakultetsnivå. Avdeling for Vernepleie består av Vernepleierutdanning, ulike etter- og videreutdanninger samt masterprogrammet «Funksjonshemming og deltagelse». Fagmiljøet i avdelingen er bredt sammensatt og ivaretar ulike faglige perspektiver. Undervisning og forskning legger særlig vekt på inkludering av personer og grupper i sårbare posisjoner.

Formål med samarbeidet

Kompetansetjenesten og Høgskolen i Harstad har felles interesser i å bidra til reell inkludering av personer med funksjonsnedsettelser. Hensikten med samarbeidsavtalen er økt samarbeid om felles faglige interesseområder som forskning, utviklingsarbeid og undervisning/ formidling.

Samarbeidsområder

På kort sikt skal man samarbeide om å implementere og tilpasse et undervisningsprogram til bruk for vernepleierutdanningen. På lengre sikt er man enige om å definere flere samarbeidsprosjekter blant annet innen forskning, og undervisningsprogram som er tenkt å omfatte felles undervisning for alle profesjonsutdanningene.

Logoen til Norges Arktiske universitet

Logo for Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser