Omslagsbildet til rapporten Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteterI en ny rapport forsøker forskere å gi svar på sentrale spørsmål rundt sosial ulikhet i vårt samfunn. Hvilken betydning har sosioøkonomiske forskjeller på barn og unges deltakelse i organisert fritid? I rapporten gis viktig kunnskap om
hvordan økonomiske og sosiale barrierer hindrer deltakelse for unge. I rapporten «Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter» ser en nærmere på betydningen sosioøkonomiske forskjeller har for unges deltakelse i aktiviteter. Kunnskap om dette er viktig for å forstå  hvordan man kan styrke arbeidet slik at flere barn og unge sikres deltakelse i selvvalgte aktiviteter i lokalmiljøet.

Analysene i rapporten er basert på ungdataundersøkelser: nasjonale representative tverrsnitts- og tidsseriedata for ungdomsskole og videregående fra 2014 til 2019 og tilsvarende data for videregående for perioden 2017– 2019.

Et hovedfunn i rapporten som forskerne viser til er tydelige sosiale forskjeller i deltakelse generelt sett. Ungdom fra hjem med høy sosioøkonomisk status har nesten dobbelt så stor sjanse for å delta i organiserte fritidsaktiviteter sammenlignet med dem som kommer fra hjem med lav sosioøkonomisk status. 

I rapporten vises det til deltakelse i ulike typer organiserte aktiviteter. Foreldrenes sosioøkonomiske bakgrunn slår ut for ungdoms deltakelse i idrett, kultur og andre typer organisasjoner. Det er også forskjeller i deltakelse basert på foreldres landbakgrunn. Det er videre større forskjeller mellom jenter og gutter blant ungdom med innvandrerbakgrunn enn blant dem uten. Flere unge med innvandrerbakgrunn enn andre kommer fra familier med lav sosioøkonomisk status. Når det gjelder geografiske forskjeller i ungdoms deltakelse, ser ikke forskerne noen store forskjeller. 

Rapporten inngår i prosjektet «Inkludering av barn og unge i frivilligheten» ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2020–2025. Senteret er finansiert av Kulturdepartementet og en rekke andre departementer.
Rapporten som er skrevet i samarbeid mellom forskere fra Institutt for samfunnsforskning, NORCE Samfunn og Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet kan du laste ned her: https://hdl.handle.net/11250/2728534 eller her: Sosial+ulikhet+i+barn+og+unges+deltakelse+i+organiserte+fritidsaktiviteter.pdf

Kilde

https://samfunnsforskning.brage.unit.no/samfunnsforskning-xmlui/handle/11250/2728534