Omslagsbilde til strategien Et samfunn for alle

I strategien Et samfunn for alle er regjeringens målsetning at mennesker med funksjonsnedsettelse skal være inkludert og kunne delta i samfunnet gjennom hele livsløpet. Selvbestemmelse og innflytelse i daglige aktiviteter og tilbud slik at de i størst mulig grad kan ta ansvar for eget liv pekes på som sentrale temaer. Regjeringens visjon er et samfunn der alle kan delta og gis muligheter til å bidra i samfunnet.

Regjeringen vi i løpet av 2019 utarbeide en handlingsplan som skal følge opp målsetningene i strategien. Personer med funksjonsnedsettelser møter i dag barrierer som hindrer likestilling. Regjerings strategi har som mål å fjerne barrierer og fremme likestilling i perioden 2020-2030. Hva betyr dette for feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse?

Når regjeringens strategi peker på at alle skal ha tilgang til likeverdige helse- og omsorgstjenester av god kvalitet utfordrer dette blant annet kommuner til å tilby en støttekontakttjeneste hvor den som får et vedtak selv må kunne bestemme om de ønsker et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon, deltakelse i en aktivitetsgruppe eller at det engasjeres en person som kan gi støtten 1:1. I over 10 år har Helsedirektoratet anbefalt kommunene å organisere den lovpålagte støttekontakttjenesten innenfor denne tredelte løsningen.

Alle landets kommuner utfordres til å fremme likestilling, selvbestemmelse, medvirkning og inkludering. Den enkeltes mulighet innenfor støttekontakttjenesten og organisering av kultur- og fritidstjenester i en kommune er helt avhengig av at kommunen har ansatte som har ressurser og kunnskap som gjør dem i stand til å tilrettelegge for løsninger som muliggjør valgmuligheter, individuell bistand og medvirkning.

Innenfor satsningsområdet kultur og fritid pekes det i strategien på følgende fire overordnede mål:

  • Senke terskelen i kultur- og fritidsaktiviteter. Personer med funksjonsnedsettelse skal ha samme mulighet til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter som befolkningen for øvrig.
  • Bidra til at barn og unge med funksjonsnedsettelse har mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet.
  • Fremheve betydningen av gode aktivitetstilbud til barn og unge med funksjonsnedsettelser i dialog med frivillig sektor.
  • Tilrettelegge for et mer tilgjengelig kultur- og fritidstilbud gjennom forenkling og digitalisering.

Kilde

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/strategi-for-mennesker-med-funksjonsnedsettelse--et-samfunn-for-alle/id2623105/

Last ned

Lenke til Regjeringens strategi Et samfunn for alle.