Meld. St. 19 (2014–2015)

Folkehelsemeldingen. Mestring og muligheter