Meld. St. 7 (2014–2015)

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015–2024