Regjeringens handlingsplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse 2020-2025

Regjeringens mål er et samfunn for alle. Et samfunn der alle borgere har samme muligheter til å ta utdanning, delta i arbeidslivet på like vilkår, få gode helsetjenester og selv velge hva de vil gjøre på fritida. Det handler om å være medborger i et demokrati.

Omslagsbilde til handlingsplanen \Regjeringens visjon er et samfunn der alle mennesker deltar og gis muligheten til å bidra i samfunnet. Det er demokratipolitikk hvor enkeltmennesker kan være aktive medborgere i sine egne liv. Derfor skal politikken for mennesker med funksjonsnedsettelse bygge på likestilling og likeverd, selvbestemmelse, medvirkning, deltakelse og inkludering. Regjeringen vil legge til rette for at mennesker med funksjonsnedsettelse kan ta utdanning, delta i arbeidslivet, og i dagliglivet på lik linje med andre. Regjeringen har en bred innsats for å nå dette målet.

Handlingsplanen er et tiltak under Likeverdsreformen. Mange familier med barn med behov for sammensatte tjenester har utfordringer i hverdagen. I tillegg til å ha store omsorgsoppgaver som pårørende, opplever mange manglende koordinering, lite innflytelse over egen hverdag og tjenester som ikke henger sammen. Målet med Likeverdsreformen er at disse familiene får oppleve et samfunn som stiller opp, og at pårørende skal oppleve ivaretakelse og inkludering.

Last ned handlingsplanen her:

Et-samfunn-for-alle-handlingsplan.pdf

Kilde

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/et-samfunn-for-alle---likestilling-demokrati-og-menneskerettigheter/id2680810/