Fritid for alle  |  Fritid med Bistand  |  Drop-in metoden  |  Fritid med mening | Aktive sammen


Nyttige lenker


Logoen til Aktiv Ungdom, Erasmus+

Aktiv Ungdom Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. De kan gi støtte til prosjekter med ungdom og de som jobber med ungdom: frivillig arbeid, ungdomsutveksling, ungdomspolitiske møter, kurs, hospitering, strategiske partnerskap mellom organisasjoner og transnasjonale ungdomsinitiativ. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er ansvarlig for administrasjonen av Aktiv Ungdom.


Logoen til appbiblioteket

Appbiblioteket.no er en nettside fra NAV om bruk av smartteknologi for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Nettsiden gir beskrivelse av apper for smarttelefoner og nettbrett for iOS, Android og Windows.


Logoen til BarnsBeste

BarnsBeste Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende, arbeider for at barn som pårørende og deres familier får oppfølgingen de har behov for. Dette gjøres gjennom rådgivning, systemarbeid, fagutvikling, forskning og formidling. Målgruppen er myndigheter, institusjoner og organisasjoner, kompetansemiljøer, fagpersoner innen helse og oppvekst samt pasienter og pårørende.


Beitostølen Helsesportsenter logo liten.jpg

Beitostølen Helsesportsenter er en frittstående helseinstitusjon (stiftelse) som har rehabilitering av barn, unge og voksne med temporære og kroniske funksjonsnedsettelser som arbeidsområde og fagfelt.


Logoen til BUA

BUA er en ideell organisasjon som har som mål å gjøre det enklere for barn og unge å delta i lek, sport og friluftsliv. BUA står for Barn-Unge-Aktivitet, og målet er å utvikle utstyrsboder som kan brukes av alle i kommunene. Enkelt fortalt fungerer disse som et utstyrsbibliotek, hvor bøker er byttet ut med sport- og fritidsutstyr. Alle kan låne, selv om tilbudet først og fremst er rettet mot barn og unge. Bua.io


Ny Bufdir logo

Bufdir Familie og oppvekst er et nettsted for alle familier som har barn med nedsatt funksjonsevne enten det dreier seg om barn som har funksjonsvansker, funksjonshemninger, psykiske vansker eller kronisk sykdom.


Bufdir Universell utforming og tilgjengelighet arbeider for mennesker med nedsatt funksjonsevne kan ta del i samfunnet på linje med andre. Bufdir arbeider for å nå regjeringens målsetting om et universelt utformet samfunn gjennom å iverksette regjeringens politikk på området og gir innspill til nye satsinger, å samle og videreformidle kunnskap om hva som hemmer og hva som fremmer tilgjengelighet og deltakelse og ikke minst erfaringsdeling og kompetansehevning. https://www.bufdir.no/uu/


Forebygging.jpg

Forebygging.no er en kunnskapsbase for forebyggende og helsefremmende arbeid. Tjenesten utvikles gjennom et samarbeid mellom ulike fagmiljøer.


Logoen til Fritid med Bistand

Fritid med Bistand er en ny metode for å inkludere mennesker med ulike behov inn i selvvalgte fritidsaktiviteter. Benyttes som et alternativ til bruk av individuelle støttekontakter.


FFOlogo.png

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon er Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke. På FFO sine hjemmesider finner du mye nyttig informasjon også for barn og unge med funksjonsnedsettelse.


Logoen til God Tur

GodTur er en turportal utviklet  på oppdrag fra Statskog og Friluftsrådenes Landsforbund som tilbyr ulike kart, temalag og turforslag samt informasjon om en rekke tilrettelagte friluftsområder og anlegg rundt om i landet. God tur vil i løpet av 2022 bli erstattet av ut.no


Logoen til Helsedirektoratet

Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er å styrke den sosiale trygghet og helse til hele befolkningen gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå.


Logoen til Helse Norge

Helsenorge.no er en veiviser til helsetjenesten og informasjon om helse, sykdom, behandling og rettigheter. Innholdet leveres av ulike organisasjoner i helsesektoren, som har ansvar for at innholdet er oppdatert og holder faglig kvalitet. Helsedirektoratet er ansvarlig redaktør.


Logoen til Inn på tunet Norge SA

Inn på tunet Norge SA representerer gårder som sammen har dannet felles foretak som yter velferdstjenester. Tilbudene tilpasses alle nivå og aldrer. De fleste tilbudene er rettet mot oppvekst og opplæring, arbeid og arbeidstrening samt helse og omsorg. 


Logoen til Kunnskapsbanken

Kunnskapsbanken inneholder fagstoff, opplæringsmateriell og erfaringsdeling innen hjelpemiddelformidling, tilrettelegging og tolking. Kunnskapsbanken supplerer det du finner av informasjon om rettigheter nav.no, produkter i Hjelpemiddeldatabasen og apper i Appbiblioteket.


LNU.png

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 80 barne – og ungdomsorganisasjoner i Norge.


Logoen til MOT - show courage

MOT Norge er en holdningsskapende organisasjon som jobber for og med ungdom og målet er å bidra til robuste ungdommer og trygge ungdomsmiljø. MOT Norge arbeider forebyggende med å motvirke samfunnsutfordringer som mobbing, utenforskap og psykiske vansker. Det gjør de gjennom å styrke ungdoms robusthet, livsmestring og mot.


NAKU logo.gif

NAKU sin hovedoppgave er å utvikle det faglige grunnlaget for å skape gode levekår for utviklingshemmede. NAKU's hovedmålgruppe er kommunalt ansatte.


Logoen til NAV

NAV Hjelpemiddelsentral. I alle fylker er det en hjelpemiddelsentral. De har et overordnet og koordinerende ansvar for formidling av hjelpemidler og tilrettelegging for funksjonshemmede.


norgeno_logo_nn_rgb.jpg

Som din veiviser til offentlige tjenester på nett, har Norge.no som sin viktigste oppgave å gjøre det lettere å finne fram til offentlig informasjon og sikre alle en enkel tilgang til å utføre offentlige tjenester.


Norgeshandicapforbund.png

Norges Handikapforbund er en interesseorganisasjon som arbeider for full likestilling og samfunnsdeltakelse for mennesker med funksjonsnedsettelse.


NorgesIdrettsforbund.png

Norges idrettsforbund og paralympiske komité skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov.

Hos Norges idrettsforbund ligger det diverse lenker til materiell, publikasjoner og filmer som kan bidra til å øke kunnskapen om fysisk aktivitet for funksjonshemmede:
https://www.idrettsforbundet.no/funksjonshemmede/aktivitetsmateriellpublikasjoner/


Pascal.png

Pascal Norge. Foreningen har som sitt hovedformål å legge til rette for kulturaktiviteter for mennesker med bistandsbehov.

 

Det er fire elever i bildet. De sitter alle foran en felles pult. Og alle leser i bøker. Den første personen har kort hår. I håret sitt har hen en rosa spenne. Den andre personen har mørkt hår og en amputert hånd. Den tredje personen har mørkt hå

Nettsiden «Skolen er for alle» skal på en enkel og forståelig måte informere og forklare elever i ungdomsskolen og videregående skole som har en funksjonsnedsettelse om hvilke rettigheter de har på skolen og i skoleløpet. skolenerforalle.no


Ny Bufdir logo

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede er et rådgivende organ for offentlige instanser og institusjoner om utformingen og gjennomføringen av politikken for funksjonshemmede på alle samfunnets områder


stiftelsensor.png

Stiftelsen SOR Samordningsrådet er et fellesskap av mange organisasjoner som arbeider for bedring av levekårene for mennesker med utviklingshemming. De ønsker å være et uavhengig forum for informasjon og debatt.


 

Unglogo.png

Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom.  Nettstedet er drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).


Ungdomisvevet.png

Ungdom i svevet skal bidra til å styrke arbeidet med utsatte unge.Prosjektet var i utgangspunktet prøvd ut i Nordland fylke, men er nå blitt et nasjonalt prosjekt med hovedmål å kartlegge, prøve ut, dokumentere og formidle kunnskap om virksomme tilnærmingsmåter, metoder og samarbeidsformer overfor ungdom i sviktsonen.  


Ungdomogfritid.jpg

Ungdom og Fritid er en barne- og ungdomsorganisasjon for brukere, ansatte og frivillige i kommunale og kommunalt støttede fritidsklubber, ungdomshus.


ungefunksjonshemmede.jpeg

Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for funksjonshemmedes ungdomsorganisasjoner i Norge. Unge funksjonshemmedes formål er å sikre deltagelse og samfunnsmessig likestilling for ungdom med funksjonshemninger og kronisk sykdom. For å realisere denne visjonen jobber Unge funksjonshemmede for å påvirke politikere og andre beslutningstakere.


Logoen til unginfo

UngInfo drives av Barne og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg), som er en paraplyorganisasjon for 64 frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo. UngInfo har eksistert siden 1992 med støtte fra Oslo kommune.


Logoen til ut.no

UT.no hjelper deg med informasjon, inspirasjon og planlegging av små og store turer over hele landet - på fjellet, i skogen og ved sjøen. Her finner du merkede ruter, turforslag, hytter og turmål, samt nyttige tjenester som gjør det enklere for flere å komme seg ut på tur. UT.no er en tjeneste fra Den Norske Turistforening, med innhold fra en lang rekke med andre lag, organisasjoner, kommuner og andre som legger til rette for at flere skal komme seg ut på tur.


VHSS_logo1.jpg

Valnesfjord Helsesportssenter er en landsdekkende rehabiliteringsinstitusjon innen spesialisthelsetjenesten.