Omslaget til metodeboka Veje til deltagelseDe danske forskerne Mette W. Nielsen og Maria Bruselius-Jensen har skrevet en metodebok. Den bygger på et studie av seks danske prosjekter som har fokusert på å utvikle og prøve metoder som gir utsatte og sårbare unge bedre muligheter for deltakelse.

FNs barnekonvensjon ble vedtatt av FNs generalforsamling i 1989. Den ble ratifisert av alle de nordiske land kort tid etter og peker på at barn og unge har rett til å si sin mening og til å bli hørt. I alle de nordiske land har en fulgt opp dette i politiske strategier og som et overordnet mål i arbeidet med offentlige tjenester overfor barn og unge. Forfatterne av boken beskriver det derfor som et tankekors at mange profesjonelle og andre voksne fortsatt 30 år etter at konvensjonen ble utarbeidet er usikre på hvordan de best kan inkludere barn og unge slik at de får en reell medbestemmelse i forhold som har betydning for dem på ulike arenaer som skole og fritid, og i tjenester som avlastning og støttekontakt.     

Vi trenger økt kunnskap om hvordan barn og unge med funksjonsnedsettelser og andre sårbare unge kan gis bedre tilgang til deltakelse. I boken presenteres konkrete metodiske grep som det reflekteres rundt med utgangspunkt i erfaringer fra danske prosjekter. De profesjonelle sin rolle for å legge til rette for barn og unge sine deltakelsesmuligheter, synliggjøres.

Boken «Veje til deltagelse – Nye forståelser og tilgange til facilitering af børn og sårbare børn og unge» kan lastes ned gratis og leses her:

Veje_til_deltagelse_OA.pdf

Kilde

https://vbn.aau.dk/da/publications/veje-til-deltagelse-nye-forst%C3%A5elser-og-tilgange-til-facilitering-