Bilde av omslaget til Regjeringens strategi for ungdomshelseMålgruppen for ungdomshelsestrategien er de unge selv og de som jobber med barn og unge. Regjeringens ambisjon er at mangfoldet av norsk ungdom og unge voksne skal ha de beste forutsetninger for å leve gode liv og oppleve mestring fysisk, psykisk og sosialt.

Strategien viser hvordan myndigheter, kommuner og tjenestene kan bidra til et å nå et slikt mål og hvordan de som har behov for det, skal få god tilgang til tilpassede helse- og omsorgstjenester.

I strategien presenteres det fem overordnede mål:

  • At alle samfunnssektorer skal bidra til gode oppvekstvilkår, god psykisk og fysisk helse og reduserte sosiale helseforskjeller.
  • Det skal legges til rette for bedre tilgjengelighet til lavterskel helsetjenester, mer tverrfaglig samarbeid og gode pasientforløp i alle deler av helse- og omsorgstjenesten.
  • Ungdom og unge voksnes stemme skal høres i utformingen av tjenester som berører dem.
  • Det skal sikres tilgjengelige og samordnede digitale tjenester av god kvalitet.
  • Det skal legges til rette for bedre kunnskapsgrunnlag om helse, levekår og helsetjenestetilbud til ungdom og unge voksne.

Last ned #ungdomshelse - – regjeringens strategi for ungdomshelse 2016–2021 her.

Les mer

Pressemelding:
Regjeringen lanserer ungdomshelsestrategi

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/ungdomshelse/id2503980/
https://ungefunksjonshemmede.no/feirer-ungdomshelsestrategien-na-begynner-virkelige-jobben/

Kilde:
https://www.regjeringen.no/contentassets/838b18a31b0e4b31bbfa61336560f269/ungdomshelsestrategi_2016.pdf