Bilde av en voksen mann og en ung gutt med Down syndrom som ser på hverandre og smiler bredtTema: Pårørende

Status: Ute på høring

Høringsfrist: 12. september 2016

​​​Høringsbrev

Veilederen handler om involvering av og støtte til pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Veilederen omfatter alle pårørendegrupper, uavhengig av pasienten eller brukerens diagnose, og inkluderer eldre, voksne, barn og ungdom som pårørende. 

Bakgrunn, mål og målgrupper

Veilederen er et tiltak innenfor «Programmet for en aktiv og fremtidsrettet pårørendepolitikk», som Helsedirektoratet forvalter på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Programmet er forankret i Stortingsmelding 29 (2012-2013), Morgendagens omsorg.

Veilederen er en videreføring av veilederen «Pårørende – en ressurs» (IS-1512), og erstatter denne.

Samtidig er veilederen et tiltak for å styrke arbeidet med barn som pårørende og bidra til implementering av helsepersonelloven § 10a. Rundskrivet «Barn som pårørende» (IS-5/2010) er en fortolkning av helsepersonelloven § 10a og spesialisthelsetjenesteloven § 3-7a. Denne veilederen er et tillegg til dette rundskrivet.

Målet med veilederen er at:

 • Pårørende blir involvert i helse- og omsorgstjenesten til beste for pasienten 
 • Barn og ungdom som pårørende blir fanget opp tidlig og får nødvendig informasjon og oppfølging
 • Voksne pårørende med omsorgsoppgaver og/eller store belastninger tilbys individuelt tilpasset støtte og avlastning, opplæring og veiledning. Dette gjelder særlig pårørende med tyngende omsorgsoppgaver.

Veilederen henvender seg til følgende målgrupper:

 • Ansatte i kommunen og i spesialisthelsetjenesten som kommer i kontakt med pasienter, brukere og deres pårørende, inkludert ansatte i helse- og omsorgstjenesten i fengsler og ansatte i private virksomheter og avtalespesialister som inngår i Fritt behandlingsvalg
 • Ledere, beslutningstakere, fagansvarlige og andre i helse- og omsorgstjenesten i kommuner og i spesialisthelsetjenester som har ansvar for å utvikle rutiner eller gi opplæring

Andre som kan ha nytte av å lese veilederen:

 • Elever og studenter innenfor helse- og sosialutdanningene
 • Personer som er pårørende selv
 • Pasient-, bruker- og pårørendeorganisasjoner 
 • Andre som vil ha oversikt over forventninger til helse- og omsorgstjenestene når det gjelder pårørendeinvolvering og støtte

Metode og elektronisk publisering

En nasjonal veileder skal være normerende og veiledende, og gi anbefalinger for virksomheten. Veilederen skal reflektere hva som er god praksis basert på tilgjengelig faglig kunnskap, erfaringskunnskap og brukerkunnskap, innenfor gjeldende regelverk. En nærmere beskrivelse av arbeidsform og kunnskapsgrunnlag finnes i veilederens siste kapittel.

Den elektroniske presentasjonen innebærer at lovkrav og anbefalinger er fremhevet, mens begrunnelsene og praktiske verktøy ligger som klikkbare faner. Informasjonen i disse bakenforliggende lagene er ikke nødvendig å lese for å forholde seg til anbefalingen og følge denne. 

Hensikt og fokusområder for høringen

Helsedirektoratet ønsker tilbakemeldinger på:

 • det faglige innholdet
 • områder som er utelatt eller burde vært mer omtalt
 • generell lesbarhet og brukervennlighet

Endelig korrekturlesing av veilederen fullføres samtidig med eventuelle endringer etter ekstern høring.