Bilde av en gruppe playmobil-figurer, noen voksne noen barnI prosjektperioden vil koordinerende enhet (KE) i tre kommuner i samarbeid med ansatte ved VHSS, utvikle og prøve ut en modell hvor det viktige samarbeidet mellom kommune og habiliteringsinstitusjon, tydeliggjøres. Prosjektet skal også å styrke medvirkningen til barn og unge. Utforming av samtalene med den unge er inspirert av forskningen som ligger bak Drop-In-metoden.

Formålet er at den unge skal følges hele veien hjem etter endt habiliteringsopphold.  Det som er viktig for den unge for å øke aktivitet og deltakelse i hverdagen, formuleres som et mål, eller ønske som brukes i samtalen med barna, under habiliteringsoppholdet. Samhandling mellom VHSS og hjemkommune sikres gjennom samarbeid mellom den unges primærkontakt ved VHSS og KE i kommunen. KE finner frem til en kontaktperson i kommunen som kan følge opp slik at den unges målsetning etter opphold lettere realiseres.  

Målgruppen er barn og unge fra 6 til 18 år med funksjonsnedsettelser som er deltakere på habiliteringsopphold ved VHSS fra kommunene Alta, Tromsø og Fauske.

Bakgrunn

Unge med funksjonsnedsettelser opplever begrensninger i deltakelse i daglige aktiviteter, og andelen av fysisk inaktive blant personer med funksjonsnedsettelser er større enn i befolkningen ellers (Bufdir, 2021).

Tilpasset fysisk aktivitet (TFA).

Når barn og unge med funksjonsnedsettelser skal lære seg en fysisk ferdighet har mange behov for redusert tempo, mer tid, flere repetisjoner, tilpasset metodikk og teknikk for å mestre det som for andre er en naturlig del av utviklingen. Dette kalles tilpasset fysisk aktivitet (TFA).

Mestring av en fysisk aktivitet som du har strevet lenge med å få til, gir en skikkelig “boost” for selvtilliten når du endelig får det til. Lærer man seg for eksempel å sykle eller å svømme, kan ferdighetene brukes gjennom hele livet, både i deltakelse og mestring med andre, men også for å ivareta egen helse (Bergkvist, Gjessing & Jakobsen, 2020, s. 113).

TFA er et hovedvirkemiddel ved VHSS. Målsettingen/ønske for unge med funksjonsnedsettelser som deltar på habiliteringsopphold er ofte å mestre en fysisk ferdighet og/eller øke deltakelse i fysisk aktivitet. Det de mestrer på et habiliteringsopphold må øves på og videreutvikles der de bor. Ferdigheter og mestringsopplevelser kan videreføres i bevegelsesaktiviteter i skolen og organiserte fritidsaktiviteter sammen med jevnaldrende.

Samhandling

For mange forutsetter det bedre samhandling mellom kommune og spesialisthelsetjeneste. I alle kommuner skal det være etablert en koordinerende enhet (KE) som skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til de som trenger tjenester knyttet til habilitering og rehabilitering (Helse- og omsorgstjenesteloven 2011, § 7-3). Institusjoner i spesialisthelsetjenesten har veiledningsplikt overfor kommunene (Spesialisthelsetjenesteloven 1999, § 6-3).

Medvirkning

I prosjektet styrkes den unges medvirkning i valg av mål/ønsker for aktivitet og for deltakelse før, under og etter habiliteringsoppholdet; det den unge ønsker å øve på skal ha prioritet under oppholdet. Ønskene konkretiseres, skrives ned og sendes til kontaktpersonen i hjemkommunen.

Ønsker og bekymringer henger ofte sammen med erfaringer de har fra sitt lokalmiljø, på godt og vondt. Erfaringene de har kan hindre dem fra deltagelse eller føre til en usikker deltagerrolle. Det er derfor samtaler med de unge før, under og etter gjennomføring av tiltak er så viktig. Det er de unge selv som vet hva de trenger og hvorfor dette er viktig for dem. I VHSS-modellen for samhandling skal dialogen mellom den unge, hjemkommune og VHSS forsøke å bidra til økt fokus på det som er viktig for den unge for å øke aktivitet og deltagelse.  

Drop-In-metoden

For å få til dette tar prosjektet utgangspunkt i Drop-in-metoden. Metoden er utviklet i samarbeid med ansatte i spesialisthelsetjenesten og spesielt i sykehusskolene som møter elever som pendler mellom behandling og skole (Bergkvist, 2015). Mange kan trenge støtte til å utvikle en positiv rolle og finne sin plass på ulike livsarenaer etter et habiliteringsopphold. Metoden brukes også i flere kommuner med god erfaring (Midtsundstad 2017 og 2019). Ved bruk av Drop-In-metoden styrkes mulighetene for å veilede barn og unge både under og etter et habiliteringsopphold. Metoden har sin egen nettside (Drop-In-metoden, 2022).  

Prosjektets varighet er stipulert til ett år, men prosesser med flere aktører tar tid og innholdet må forankres og modnes før det iverksettes, men vi håper å være ferdig innen utgangen av 2024.

Lenke til Drop-in-metoden