Bilde av Bodø, fotografert fra sjøsiden.

Norsk akademi for habiliteringsforskning – Konferanse 2022

Norsk akademi for habiliteringsforskning ønsker velkommen til Bodø og nasjonal forskningskonferanse ...
Ingressbilde_ALLEMED

Inkluderende fritid. Hvordan kan dette bli virkelighet for barn og unge med funksjonsnedsettelser?

Frivillige organisasjoner og kommuner arbeider for at alle barn og unge skal få delta i fritidsaktiv...
Ingressbilde_samarbeid

Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier

Oppfølgingen av utsatte barn, unge og deres familier ble styrket ved en lovendring 1. august. Nå er ...
Logoen til Det kongelige helse- og omsorgsdepartement

NKBUF sitt innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan

Regjeringen ønsker å forbedre Samhandlingsreformen. Utarbeidelsen av en Nasjonal helse- og samhandli...
Fotografi som viser mennesker som sitter på en benk ved et vann

Kartlegging av turveger – ny rapport

I Vestfold og Telemark har mange kommuner i flere år jobbet målrettet og tverrfaglig med utvikling a...

Å oppdage og fange magien

Hva skal til for at barn og unge med funksjonsnedsettelse skal forbli aktiv etter et habiliteringsopphold? Hva er de aktive faktorene (ICF-CY) for barn og unge med funksjonsnedsettelse som deltar på opphold på Beitostølen Helsesportsenter, sett fra u...

Fritidserklæringen fornyes

Regjeringen, KS og flere aktører innenfor frivilligheten forplikter seg til å arbeide for at alle barn og unge kan delta i minst en fritidsaktivitet med andre.

Ungdata 2022

Flertallet av norske ungdom opplever at de har gode venner, tette og tillitsfulle relasjoner til foreldrene sine, og de trives på skolen. Etter to år med pandemi er det gledelig å få slike positive forskningsresultater. Det gjør det samtidig lettere ...

Barnekoordinator

Som en del av Likeverdsreformen skjer det endringer knyttet til koordinatorordningen for familier med barn og unge med alvorlige funksjonsnedsettelser. Fra 1. august 2022 blir retten til Barnekoordinator lovfestet.

Divna. Aktan. Alle. Sammen.

Nordland Fylkeskommune (NFK) har utformet en strategi som skal motvirke ungt utenforskap i Nordland. Arbeidet med tilhørende handlingsprogram til strategien er i gang. Målgruppen for arbeidet er barn og unge voksne i aldersgruppen 0-29 år.

Barrierefri fritid

Professor Inger Marie Lid og styreleder for Unge funksjonshemmede, Inger Tunem var nylig gjester hos Solveig Kloppen for å snakke om fritid.

Fritidsaktiviteter med assistanse

Kommunene Fet, Skedsmo og Sørum ble fra 1. januar 2020 til Lillestrøm kommune. For å møte denne utfordringen deltok ansatte i den nye kommunen i et kompetanse- og innovasjonsprosjekt (2019 – 2020) for å styrke kunnskapen, og øke samarbeidet med frivi...

Sammen mot felles mål

Hvordan kan offentlige tjenester gi barn og unge med sammensatte behov og deres foresatte, et sømløst persontilpasset og forutsigbart tilbud? Dette forsøker prosjektet Alvorlig sykt barn å gi svar på.

Viktig læringsnettverk

Nettverket "Bli med - Aktiv fritid for alle" har som mål å gi et kunnskapsløft for og med ansatte som tilrettelegger fritid for barn og unge i kommuner, fylkeskommuner og frivillig sektor.

LASTER